Zorgverzekeraars onaangenaam verrast door verhoging solvabiliteitsvereisten

Naar aanleiding van de recente besluitvorming over het risicovereveningssysteem 2010 is door het Ministerie van Financiën besloten om de solvabiliteitsvereisten voor de zorgverzekering te verhogen met 1 procentpunt. Deze verhoging kwam voor de zorgverzekeraars volledig uit de lucht vallen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft dan ook direct gereageerd met een brief aan De Nederlandsche Bank (DNB) en het Ministerie van Financiën. Voor het eerst wordt nu afgeweken van de geldende solvabiliteitseis van 8% zoals deze geldt sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet. Dit zonder voorafgaand overleg en zonder dat kennis kon worden genomen van de daarvoor ingebrachte argumenten.

In de brieven geeft ZN aan dat het tijdstip erg merkwaardig is. Zorgverzekeraars zijn wettelijk gehouden vóór 15 november a.s. hun verzekerden de nieuwe polis inclusief premie voor het jaar 2010 aan te bieden. Dat betekent in de praktijk dat het merendeel van de zorgverzekeraars vóór medio oktober de calculatie van de premie voor het nieuwe jaar moet hebben afgerond, opdat er nog voldoende tijd resteert voor het logistieke traject van drukken en verzenden. De solvabiliteitsvereisten vormen een onlosmakelijk onderdeel van de premiecalculatie. Het is dan ook noodzakelijk dat duidelijk is welke solvabiliteitsvereisten van toepassing zijn. Zorgverzekeraars moeten hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld, zeker wanneer aanpassingen daarvan worden overwogen.

ZN wil graag in overleg met de direct betrokken partijen afspraken maken die ertoe leiden dat tijdig duidelijk wordt welke solvabiliteitsvereisten nu en in de toekomst gaan gelden, rekening houdend met de kwaliteit van het ex-ante vereveningsmodel en de mate van ex-post correcties.

Plaats een reactie