Zorgkantoren verlengen contracteertermijn zzp’ers

Om zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) langer in de gelegenheid te stellen zich aan te melden voor het leveren van thuiszorg, hebben zorgkantoren de contracteertermijn verlengd tot 31 januari 2013.

Zzp’ers kunnen dan vanaf 1 maart 2013 starten met het leveren van zorg. Per regio moet een minimaal aantal zelfstandigen gecontracteerd zijn, om elkaars achterwacht te vormen. In verscheidene regio’s is het aantal zzp’ers dat zich heeft gemeld onvoldoende. Zorgkantoren betreuren dat zij in deze regio’s niet kunnen starten met zzp’ers en hebben daarom de contracteertermijn voor hen verlengd.

De mogelijkheid voor zelfstandigen en zorgkantoren om rechtstreeks contracten met elkaar af te sluiten is nieuw. De eerste zelfstandigen starten vanaf 1 januari 2013 in diverse regio’s met het leveren van thuiszorg in natura.

De contractering van zzp’ers voor zorg in natura is volgens zorgkantoren een wenselijke aanvulling op de AWBZ-zorg vanwege de flexibilisering van het zorgaanbod. Het vergroot de keuzemogelijkheid van de cliënt. Zorgkantoren zijn op zoek naar zelfstandige zorgverleners die bevoegd zijn om persoonlijke verzorging en/of verpleging bij cliënten thuis te leveren.

Landelijke pilot
In 2013 voeren alle zorgkantoren de contractering van zzp’ers uit in de vorm van een landelijke pilot. Het ministerie van VWS stelt voor 2013 een afzonderlijk budget van 20 miljoen euro beschikbaar aan zorgkantoren voor het inkopen van zorg bij zelfstandigen. De inkoopprocedure voor zzp’ers is geen onderdeel van de reguliere AWBZ-inkoopprocedure maar vormt een apart traject waarin eigen voorwaarden gelden.

Ondersteunende documenten
Ter ondersteuning van de inkoop heeft ZN samen met de zorgkantoren een Inkoophandreiking Contracteren zzp’ers AWBZ 2013 opgesteld. Hierin staat onder meer het tijdpad van de inkoopprocedure. Tevens heeft ZN, in overleg met de ministeries van VWS en Financiën, een landelijke raamovereenkomst opgesteld, die de zzp’er en het zorgkantoor met elkaar kunnen sluiten. De raamovereenkomst voldoet aan de fiscaal-juridische voorwaarden die de Belastingdienst hieraan stelt. Tot slot heeft ZN een stappenplan opgesteld om zelfstandigen te begeleiden bij het treffen van de juiste voorbereidingen, zoals het aanvragen van diverse certificaten, waaronder het Kwaliteitskeurmerk zzp’ers Thuiszorg. Het doorlopen van de stappen neemt de nodige tijd in beslag. Zorgkantoren raden zelfstandigen aan hiermee tijdig te starten. Alle documenten zijn te vinden op de website van ZN.

Aanmelden
Zzp’ers kunnen zich tot 31 januari 2013 melden bij het zorgkantoor van hun zorgregio voor het afsluiten van een contract. Zelfstandigen die in een grensgebied tussen twee zorgregio’s wonen, kunnen zich in beide regio’s aanmelden. Op de website van ZN staan alle zorgkantoren, met daarbij aangegeven welke gemeenten hiertoe behoren. Meer informatie over aanmelden is te vinden op de website van het betreffende zorgkantoor.

Plaats een reactie