Zorgcentrum Complexcare onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Zorgcentrum Complexcare in Maartensdijk onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie doet dit vanwege structurele tekortkomingen in de zorgverlening en een gebrek aan vertrouwen in de directie van Zorgcentrum Complexcare om hier op korte termijn verandering in te brengen.

Zorgcentrum Complexcare biedt thuiszorg in de regio Hilversum – Maartensdijk. Het gaat dan om verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding en huishoudelijke hulp. De organisatie heeft gemiddeld 15 cliënten.

In juni 2012 ontving de inspectie klachten van burgers over de kwaliteit van zorg. De klachten gingen onder meer over de ondeskundigheid van personeel bij de inzet van beademingsapparatuur, stomazorg en medicatietoediening. Zorgcentrum Complexcare ondernam geen actie op deze meldingen. De inspectie heeft daarom in juli en in september onaangekondigde bezoeken gebracht aan Zorgcentrum Complexcare.

Tijdens de bezoeken stelde de inspectie vast dat de continuïteit en kwaliteit van de zorg risicovol was. Er waren zeer hoge risico’s rond het individueel zorg-leefplan, de personele inzet in relatie tot de doelgroep, de professionele kwaliteit van de medewerkers en de medicatieveiligheid.

Daarnaast was de informatie aan cliënten niet op orde en waren er risico’s bij het gebruik van medische hulpmiddelen. Uit een vervolgonderzoek in november bleek dat er nog steeds sprake was van de inzet van ondeskundig en onvoldoende geschoold personeel.

De inspectie is van oordeel dat de directie van Zorgcentrum Complexcare zich onvoldoende bewust is van de benodigde voorwaarden voor het leveren van verantwoorde zorg. Daarom heeft de IGZ verscherpt toezicht ingesteld voor een periode van zes maanden. Met aangekondigde en onaangekondigde bezoeken volgt de inspectie de vorderingen nauwlettend. Daarnaast moet Complexcare de IGZ met maandelijkse voortgangsrapportages informeren over de maatregelen om de hoge en zeer hoge risico’s te reduceren.