Zorg voor Parkinson-patiënt op één adres

De ziekte van Parkinson brengt voor de patiënt en zijn omgeving een enorme fysieke en emotionele belasting met zich mee en vraagt om complexe specialistische zorg. In Noord-Nederland is de kwaliteit van deze specialistische zorg voor deze patiënt goed. De organisatie ervan kan veel beter, vinden de betrokken instellingen.

Het Martini Ziekenhuis, het UMCG en Zorggroep Groningen presenteerden daarom hun plannen voor één centrum voor geïntegreerde multidisciplinaire behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson in Noord-Nederland. Tevens gaven zij een toelichting op het hieraan verbonden zorgnetwerk voor Parkinson-patiënten, waarin ook huisartsen, apothekers, thuiszorg en andere ziekenhuizen participeren. De drie zorginstellingen ondertekenden hiertoe een gezamenlijke intentieovereenkomst.

Het sterk toenemend aantal patiënten met deze ziekte, de complexiteit van de behandeling en de vele betrokken disciplines vragen in de visie van de drie instellingen om een andere organisatie van de zorg en de behandeling. Met de inrichting van een hoogwaardig behandel- en expertisecentrum waarin alle bij Parkinson betrokken zorgaanbieders samenwerken, wordt de specialistische kennis gebundeld. De samenwerking tussen de 3 zorginstellingen leidt er toe dat uiteindelijk klinische bedden vanuit Martini Ziekenhuis en UMCG hier naar toe over zullen gaan; hetzelfde geldt voor de shortstay-bedden vanuit de AWBZ van Zorggroep Groningen (Maartenshof). Ook de poli’s en dagbehandeling worden samengevoegd.

Voordelen
Alle zorg op één adres biedt de patiënt veel voordelen: zo hoeft hij zich niet meer af te vragen bij wie hij het beste terecht kan of waar de beste zorg beschikbaar is. Bovendien treedt geen vertraging op in de informatieoverdracht wanneer de patiënt van de ene naar de andere behandelaar overgaat, omdat de complexe zorg binnen het centrum plaatsvindt. Het centrum beschikt ook over de mogelijkheid om patiënten kortdurend op te nemen. Patiënten met minder complexe problemen blijven zoveel mogelijk bij hun vertrouwde behandelaars in de eigen regio. Deze behandelaars kunnen bij het nieuwe centrum terecht voor ondersteuning in kennis en kunde.

Zorgnetwerk
Het behandelcentrum voor Parkinson is onderdeel van een nieuw ingericht zorgnetwerk. In dit netwerk is iedereen opgenomen die betrokken is bij de zorg voor Parkinson-patiënten in Noord-Nederland. Hierbij gaat het naast Martini Ziekenhuis, UMCG en Zorggroep Groningen om huisartsen, artsen en verpleegkundigen van andere ziekenhuizen, thuiszorg, apothekers en paramedici. Alle betrokkenen zijn via verwijsafspraken, protocollen en uniforme kwaliteitscriteria met elkaar verbonden. Hierbij is aansluiting bij al bestaande initiatieven Parkinsonnet en Parkinson Platform Noord-Nederland.

Initiatief
Met het initiatief van dit centrum en netwerk wordt zowel de kwaliteit van zorg en behandeling als de organisatie ervan enorm verbeterd. Niets doen leidt volgens de betrokken organisaties tot suboptimale, versnipperde zorg en onnodig hoge kosten. Het gezamenlijke plan van de 3 zorginstellingen sluit volledig aan bij het beleid van de overheid om zorgaanbieders op specifieke ziektebeelden meer te laten samenwerken; dit beleid is gericht op een betere zorg voor de patiënt.

Plaats een reactie