Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum op vrijdag 27 mei onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie heeft onvoldoende vertrouwen in de kwaliteit en resultaten van de bestuurlijke maatregelen die tot nu toe door de Raad van Bestuur zijn genomen om de patiëntveiligheid te verbeteren. Het verscherpt toezicht is ingesteld voor een periode van maximaal zes maanden.

Aanleiding voor het inspectiebezoek aan De Sionsberg was een melding van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie op 23 mei 2011 over het mogelijk disfunctioneren van de vakgroep cardiologie in De Sionsberg. Zij hadden dit vermoeden op basis van een visitatiebezoek. De inspectie heeft vervolgens op 25 mei een bezoek gebracht aan De Sionsberg om de situatie ook zelf te beoordelen.

Bevel
De inspectie besloot daarop het ziekenhuis onder verscherpt toezicht te stellen en het ziekenhuis gelijktijdig een bevel te geven om per direct de veiligheid van patiënten te waarborgen. Het ziekenhuis moest per direct garanderen dat de dienstdoende achterwacht cardiologie binnen 20 minuten in huis is. Daarnaast moest De Sionsberg ervoor zorgen dat er 24 uur per dag een arts aanwezig is die de ademweg vrij kan maken bij een patiënt met ademhalingsmoeilijkheden. Het niet voldoen aan deze randvoorwaarden veroorzaakt een zodanig risico voor de veiligheid en de gezondheid van patiënten, dat de inspectie het bevel gaf om beide punten per direct te verbeteren. Onder druk van het bevel voldoet het ziekenhuis inmiddels aan alle gestelde eisen. Het bevel is om die reden weer opgeheven.

Verscherpt toezicht
Het verscherpt toezicht is ingesteld en blijft van kracht omdat de bestuurder eerdere toezeggingen om maatregelen te nemen ter verbetering van de kwaliteit van zorg onvoldoende is nagekomen. Zo heeft de bestuurder verzuimd maatregelen te treffen om de cardiologische zorg te verbeteren. In een visitatierapport van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie van februari 2009 werd al geconstateerd dat er een zeer moeizame samenwerking was tussen de vakgroep cardiologie enerzijds, en de bestuurder, overige medisch specialisten en medewerkers in het ziekenhuis anderzijds. Ook constateerde de commissie onacceptabele werkafspraken waardoor de acute zorg onvoldoende kon worden gewaarborgd.

Hoewel de bestuurder aan de inspectie een jaar geleden toezegde een extra vijfde cardioloog aan te stellen, was dit ten tijde van het inspectiebezoek d.d. 25 mei 2011 nog niet gerealiseerd. De bestuurder plaatste de vakgroep op 19 april 2011 onder intern verscherpt toezicht. Concrete afspraken over de wijze waarop hierop wordt toegezien en of het besluit wordt gehandhaafd ontbraken echter.

Ook toezeggingen over het borgen van de spoedeisende hulp in de regio zijn niet nagekomen. Omdat ziekenhuis De Sionsberg niet voldoet aan de minimale kwaliteitseisen voor het leveren van spoedeisende hulp kunnen en mogen zij niet alle acute zorg bieden. Zij moeten afspraken maken met huisartsen, ambulancediensten en ziekenhuizen in de regio over welke zorg zij wel zelf leveren en welke patiënten moeten worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen.

Het verscherpt toezicht geldt voor een periode van zes maanden. Als gedurende het proces aanleiding bestaat de periode van verscherpt toezicht te heroverwegen zal dat tijdig worden aangekondigd. Er zijn vooralsnog geen directe gevolgen voor patiënten.

Plaats een reactie