Woningcorporaties geven afvalscheiding geen prioriteit

Slechts een kwart van alle woningcorporaties heeft specifiek beleid geformuleerd op afvalscheiding, blijkt uit onderzoek door Partners for Innovation in opdracht van LightRec Nederland. Bij veel corporaties worden afgedankte lampen en armaturen dan ook niet ingezameld voor recycling.

Dit terwijl bij onderhoud en renovatie van corporatiewoningen jaarlijks zo’n 1 miljoen lampen vrijkomen. Voornaamste probleem is dat onderaannemers – zoals gebouwbeheerders, facilitair managers en installateurs – vaak geen duidelijke opdracht krijgen om het afval te scheiden. Bovendien vindt er nauwelijks controle plaats.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de woningcorporaties te weinig kennis hebben over de wettelijke verplichting om oude energiezuinige verlichting apart in te leveren voor recycling. Minder dan de helft 48% van alle ondervraagde corporaties is hier niet van op de hoogte. Bovendien voelen veel corporaties (17%) zich niet verantwoordelijk voor de afvalscheiding, omdat ze derde partijen inschakelen voor de uitvoering van het gebouwbeheer. Nog eens 17% geeft aan dat de inzameling van lampen en armaturen simpelweg geen prioriteit heeft binnen de organisatie.

Een kwart van corporaties controleert ‘in enige mate’ of de inzameling van afval door eigen personeel of derden plaatsvindt. Bij driekwart van de corporaties vindt dus geen enkele controle plaats. Op installateurs – waar 80% van de lampen vrijkomt – wordt niet gelet. Slechts één corporatie gaf aan gescheiden inzameling bij deze groep te controleren. In het algemeen is er dus weinig zicht op wat er met de lampen gebeurt.

Inzameling van lampen
35 van de 52 geïnterviewde woningbouwcorporaties geven aan dat ze lampen en armaturen, deels of volledig, gescheiden inzamelen. Bij vier van deze corporaties worden echter alleen lampen ingezameld voor recycling, armaturen worden doorgaans afgegeven bij de oud-ijzerhandel. Daar bestaat geen registratieplicht, waardoor het onzeker is wat er daarna met de armaturen gebeurt.

De herkomst van de vrijkomende lampen verschilt: 39% van de lampen komt vrij door renovatie, 59% uit regulier onderhoud en 2% uit de eigen kantoren. Bij armaturen is deze verhouding totaal anders. Zeker 96% van de armaturen komt vrij na renovatie en slechts 4% uit eigen kantoor en regulier onderhoud. Armaturen worden dus vooral vervangen bij renovaties.

Woningcorporaties exemplarisch voor andere professionals
Volgens Jeroen Bartels, manager van LightRec, is dit onderzoek naar woningcorporaties exemplarisch voor veel professionele eindgebruikers waarbij lampen worden vervangen.”Ook bij scholen, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en kantoren worden veel lampen vervangen en komen veel oude lampen vrij. Toch zien we maar 35% daarvan terug in ons recyclesysteem. Veel lampen en armaturen worden dus ook hier niet gescheiden ingezameld en ingeleverd. We zullen ons daarom bij voorlichting in de toekomst niet alleen richten op de woningcorporaties, maar ook op andere professionele instellingen”.

LightRec bekijkt nu met uitvoeringsorganisatie Wecycle welke concrete maatregelen zij kunnen nemen om de inzameling bij professionele instellingen en hun onderaannemers te verbeteren. Ze zullen in ieder geval de woningcorporaties adviseren over hoe ze de gescheiden inzameling van lampen en armaturen in hun huidige beleid kunnen integreren.

Over het onderzoek
Tijdens het onderzoek zijn 64 personen geïnterviewd, werkzaam bij 52 verschillende woningbouwcorporaties. Deze 52 corporaties hebben samen bijna 903.000 wooneenheden in beheer, ruim 38% van het totale aantal wooneenheden dat in Nederland door woningbouwcorporaties beheerd wordt. (Middel)grote corporaties zijn in het onderzoek relatief sterk vertegenwoordigd. Een bewuste keuze, omdat deze corporaties relatief veel meerwoningencomplexen in beheer hebben. Deze zijn van groter belang voor het onderzoek vanwege de aanwezigheid van algemene ruimtes met verlichting.

Meer informatie
http://www.lightrec.nl

Plaats een reactie