Wmo Reflectietool voor sociale professionals

Medio januari 2013 heeft MOVISIE de online versie van de Reflectietool voor sociale professionals gelanceerd. Via een aantal stellingen kunnen zij toetsen of ze werken volgens de vijf belangrijkste kwaliteitskenmerken van de welzijnssector.

Werk ik eigenlijk wel volgens uitgangspunten van de Wet maatschappelijke ondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl? Een vraag die veel welzijnsprofessionals zichzelf wel eens stellen. Het is voor hen echter niet altijd eenvoudig om stil te staan bij wat zij doen, hoe zij het doen en of dit het gewenste resultaat oplevert. De Reflectietool is ontwikkeld om hier achter te komen.

In tien minuten tijd beantwoorden zij stellingen die te maken hebben met de vijf kwaliteitskenmerken binnen de maatschappelijke ondersteuning, waaronder het versterken van de eigen kracht van burgers.

Op deze manier kunnen sociale professionals hun krachten en uitdagingen in kaart brengen. Het daagt hen ook uit om een ontwikkelplan op te stellen en in actie te komen. Bijvoorbeeld door bijscholing of om gebruik te maken van effectieve interventies uit de sector.

Professionaliteit centraal
De Reflectietool is een individueel reflectie-instrument, maar de mogelijkheid tot 360° feedback stimuleert professionals ook om hun ontwikkelpunten te bespreken met collega’s en leidinggevende. De tool is onderdeel van het project Professionaliteit Verankerd van MOVISIE dat gericht is op het professioneler maken van de sociale sector.

Medio februari 2013 is ook de drukwerkversie van de Reflectietool te bestellen via www.movisie.nl/publicaties.

Meer informatie
www.wmoreflectietool.nl

Plaats een reactie