Wilde zomerganzen bedwelmen met CO2-gas onder voorwaarden toegestaan

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) wil het gebruik van CO2-gas voor het bedwelmen en het doden van ganzen onder voorwaarden toestaan. Het gebruik van CO2-gas is een effectief alternatief voor het schieten met hagel, vooral als het gaat om grote aantallen ganzen.

De sterk stijgende aantallen jaarrondverblijvende ganzen (zomerganzen) vormen een steeds groter wordend probleem voor luchtvaartveiligheid, de landbouw en de natuur. De provincies willen hiervoor ook CO2-gas kunnen inzetten.

Ruiperiode
CO2-gas kan het beste worden ingezet tijdens de ruiperiode. Dit is voor ganzen van half mei tot half juli. Tijdens de rui blijven de dieren voornamelijk aan de grond en kunnen ze zonder onnodig lijden worden gevangen en gedood.

Verruiming biociden
Bleker heeft het besluit om CO2-gas toe te staan voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer. Volgens de huidige regelgeving mogen biociden alleen gebruikt worden als dodingsmiddel voor kleinere (knaag)dieren en niet voor grotere dieren. Het voorstel is nu om dit te verruimen tot meer diersoorten, waaronder de gans. Voor de toepassing van stoffen, zoals gas, blijft wel gelden dat ze alleen mogen worden gebruikt als aan de eisen en voorschriften van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is voldaan. Alleen professionele bedrijven mogen de methode toepassen.

Staatssecretaris Henk Bleker heeft het besluit aan de Eerste en Tweede Kamer voorgelegd in het kader van een zogeheten “nahangprocedure”. De staatssecretaris heeft aangegeven het besluit niet eerder dan 1 oktober 2011 in werking te zullen laten treden. Beide Kamers hebben tot dan de tijd om zich over de maatregel uit te spreken.

Plaats een reactie