Wijzigingen beleidsregels AWBZ 2013

0
651

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de AWBZ-beleidsregels voor 2013 vastgesteld. Dit biedt zorgaanbieders en zorgkantoren de gelegenheid om tijdig te starten met het zorginkooptraject. De belangrijkste wijzigingen in 2013 zijn: het terugdraaien van de intensiveringsmiddelen voor de GHZ en GGZ, het loslaten van de ondergrens van ZZP-tarieven, een aantal wijzigingen in de bekostiging van dagbesteding, het overhevelen van de geriatrische revalidatiezorg naar de zorgverzekeringswet en een structurele regeling voor het contracteren van zelfstandige zorgverleners.

Terugdraaien intensiveringsmiddelen GHZ en GGZ
De tarieven voor de GGZ en GHZ zijn terug gezet op het basisniveau van voor de ingezette intensiveringsmiddelen (convenant), zoals in het Begrotingsakkoord 2013 is uitgewerkt.

Loslaten ondergrens ZZP-tarieven
Voor de intramurale zorgzwaartebekostiging (beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten) is met ingang van 2013 sprake van maximumtarieven. De ondergrens van 94% is niet meer van toepassing. Dossier Zorgzwaartebekostiging.

ZZP-meerzorg
De toeslag voor cliënten met extreme zorgzwaarte wordt per 2013 geregeld via de beleidsregels voor ZZP-meerzorg. Hierin zijn verbeteringen doorgevoerd vanuit de evaluatie van de Beleidsregel Extreme zorgzwaarte. Dossier Zorgzwaartebekostiging.

Bekostiging dagbesteding
Per 2013 zijn nieuwe behandelgroep prestaties opgenomen in de beleidsregel prestatiebeschrijvingen dagbesteding en vervoer. Hiermee komt de tijdelijke maatregel voor het declareren van deze prestaties te vervallen. Daarnaast zijn er wijzigingen in de kapitaallasten doorgevoerd: de energiekosten, onderhoudskosten en inventariskosten zijn geen onderdeel meer van de Normatieve Huisvestingscomponent bij de dagbesteding. Tot slot zijn er nieuwe tarieven vastgesteld voor het vervoer van en naar de dagbesteding. Hierin is de korting doorgevoerd zoals die in het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken. Dossier Kapitaallasten – regelgeving.

Overheveling Geriatrische Revalidatiezorg
Vanaf 1 januari 2013 wordt de Geriatrische Revalidatiezorg overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Voor bestaande zorgaanbieders geldt een overgangsregeling. Meer informatie is te lezen in het dossier Zorgonderwerpen. Dossier Geriatrische Revalidatiezorg.

Extramurale zorg
De uitleen van hulpmiddelen wordt per 1 januari 2013 uit de AWBZ overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet.

Invoeringen vereffeningsbedrag
Per 2013 stelt de NZa een vereffeningsbedrag vast. Dit bedrag kan het zorgkantoor in rekening brengen ten behoeve van de opbrengstregistratie. Hiermee wordt bovendien overgestapt op een beschikking waarin een jaar volledig wordt afgerond.

Normatieve huiscomponent
De tarieven voor de kapitaallasten zijn vastgesteld op het definitieve prijspeil 2012. Tijdens de overgangsperiode, tot 2018, geldt een jaarlijkse prijsindex van 2,5%. Dossier Kapitaallasten – regelgeving.

Contracteren zelfstandige zorgverleners
Vanaf 2013 is de regeling voor het contracteren van zelfstandige zorgverleners opgenomen in de bestaande beleidsregels. Er zijn drie deadlines voor het aanleveren van het formulier met productieafspraken: 1 december 2012, 1 maart 2013 en 1 november 2013.