Samen werken aan zorg en ondersteuning

Burgers die met beperkingen of ziekte worden geconfronteerd, moeten zo min mogelijk last hebben van schotten tussen de AWBZ en de Wmo. Daarom moeten gemeenten en zorgverzekeraars beter met elkaar samenwerken. Hiervoor is het nodig dat zij meer ruimte krijgen om financiële en beleidsmatige beslissingen over de AWBZ te nemen. Zo ver is het helaas nog niet, maar ondertussen starten de VNG en ZN met 13 koppels van gemeenten en zorgverzekeraars om de samenwerking alvast een flinke stimulans te geven.

VNG en ZN zijn al langere tijd met elkaar in gesprek. Zij bekijken samen hoe ontwikkelingen in de WMO, AWBZ en Zvw zich tot elkaar verhouden. Eén van deze ontwikkelingen is het voornemen van het Rijk om de AWBZ vanaf 2012 te laten uitvoeren door de eigen zorgverzekeraars van mensen in plaats van door regionale zorgkantoren.

De VNG en ZN willen bevorderen dat gemeenten en verzekeraars hierbij afstemmen wie wat doet. De Wmo en AWBZ zijn communicerende vaten. Duidelijke taakverdeling tussen gemeenten en zorgverzekeraars is daarom nodig om te voorkomen dat problemen worden afgeschoven of burgers tussen wal en schip vallen. Het resultaat voor de burger staat centraal. Doel van de samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten is dan ook om meer kwaliteit en efficiency aan de burger te leveren.

De gesprekken laten zien dat gemeenten en zorgverzekeraars samen meer werk willen maken om zowel per regio als per doelgroep zorg, ondersteuning en participatie op maat te organiseren. Dat kan door investeringsbeslissingen in de zorg af te stemmen en door te experimenteren met de ontwikkeling van gezamenlijke inkoopkaders, zoals voor begeleidingsactiviteiten. En ook door meer aandacht te geven aan preventie.

Zo zijn de gemeente Utrecht en Agis bijvoorbeeld bezig met een preventieproject op het gebied van een gezonde leefstijl en voorlichting in een aantal probleemwijken. De VNG en ZN zijn het erover eens dat het ontbreken van financiële beslis- en beleidsruimte aan de kant van de AWBZ een belemmering vormt om verder te komen. Daarom dient de al door toenmalige staatssecretaris Bussemaker gedane toezegging om deze belemmeringen weg te nemen, snel te worden gerealiseerd.

Ondertussen gaan gemeenten en zorgverzekeraars en zorgkantoren verder met intensivering van de samenwerking. In het project ‘Samen werken aan zorg en ondersteuning’ maken zij concrete afspraken over bijvoorbeeld:

* Inrichting van een gezamenlijk loket- en informatiepunt
* Projecten gericht op gezondheidsbevordering en preventie
* Maatschappelijke opvang en de zorg voor kwetsbare groepen
* Samenhangende aanpak van dementie bij ouderen
* Afstemming inkoop van wonen/zorg/welzijn.

Cliëntenorganisaties worden betrokken bij de samenwerking en hebben een actieve rol in het formuleren van de gewenste resultaten.

Doel van het project is de ervaringen en resultaten uit de koppels te beschrijven zodat elders in het land gemeenten en verzekeraars uit deze voorbeelden inspiratie kunnen halen om effectieve samenwerking op te zetten. VNG en ZN willen eind november het gestarte traject afronden en een verzameling instrumenten opleveren.

Plaats een reactie