Waterschappen zetten in op samenwerking om besparingen te realiseren

De Unie van Waterschappen biedt vandaag de brancherapportage Waterschapspeil 2010 aan aan Han ten Broeke, voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat in de Tweede Kamer. De waterschappen laten met deze brancherapportage hun prestaties over het afgelopen jaar zien.

De waterschappen hebben als taken om Nederland (water)veilig te houden en te zorgen voor schoon en voldoende water. Met het naar voren halen van grote projecten leveren de waterschappen een bijdrage aan het bestrijden van de economische crisis. Veertig projecten worden versneld uitgevoerd, waarmee de economie met 155 miljoen euro extra wordt gestimuleerd. Het gaat hier bijvoorbeeld om dijkversterkingen en baggerwerkzaamheden.

Bestuurslid van de Unie van Waterschappen, Huub Hieltjes: “Er staan ons grote opgaven te wachten. Die moeten we aanpakken zonder veel extra middelen. De waterschappen willen efficiencyslagen maken, zoals de versterkte samenwerking met gemeenten om het afvalwater goedkoper te kunnen zuiveren. Uiteindelijk levert dit vanaf 2020 380 miljoen euro per jaar op. Ook gezamenlijk inkopen, het verlagen van de kosten om belastingen te heffen en innen en shared services bieden perspectief op kostenbesparingen om daarmee de kosten voor burgers en bedrijven te beperken. Als democratisch gekozen bestuur leggen we verantwoording af. Wij vinden het belangrijk dat politici, toezichthouders, bestuurders, journalisten en burgers kennis kunnen nemen van onze prestaties en ons kritisch kunnen volgen.”

Het toetsen van de veiligheid van de dijken en de waterkeringen ligt op schema. Er kan daardoor tijdig worden begonnen met de volgende stap, het op het juiste beschermingsniveau brengen van de primaire keringen, die zijn bedoeld om gevaarlijke overstromingen te voorkomen. De toestand van de deze dijken en duinen is nu op niveau, maar met het oog op de klimaatverandering, bodemdaling en extra golfslag moeten ze ook in de toekomst op niveau zijn.

Waterschappen hebben de afgelopen jaren honderden projecten gestart en veel geïnvesteerd om wateroverlast te voorkomen. Bij veel projecten gaat het om het realiseren van opvanggebieden, waarbij meren of polders dienen als opvang voor water bij hevige regenval. Zo wordt wateroverlast op andere plaatsen voorkomen. Terwijl het opgevangen water ook gebruikt kan worden bij droogte. Bijna 99% van het gebied voldoet nu aan de normen.

Het bewaken van de kwaliteit van het water heeft eveneens de aandacht van de waterschappen. De kwaliteit van ons water is goed. Het terugdringen van schadelijke stoffen verloopt echter traag omdat de waterschappen op een aantal oorzaken van watervervuiling geen of slechts een beperkte invloed hebben. Voorbeelden hiervan zijn het wegspoelen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen uit de landbouw en de aanvoer van stoffen via de rivieren uit het buitenland.

De komende jaren verwachten de waterschappen dat zij nog een tandje bij moeten zetten met investeringen. Waterveiligheid en wettelijke verplichtingen vanuit Brussel vragen daarom. In onze laaggelegen delta is het werk nooit af.

Plaats een reactie