Wachtlijsten voor TBS-plekken laatste jaren afgenomen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een eerste marktscan forensische zorg uitgebracht. De scan geeft een beeld van hoe de forensische zorgmarkt er nu uitziet, vlak voor de invoering van prestatiebekostiging. De NZa verwacht hiervoor deze zomer een definitieve aanwijzing van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ).

Forensische zorg is zorg voor mensen met een strafrechterlijke titel: geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg. De uitgebrachte marktscan is van belang voor de sector, omdat hiermee een nulmeting wordt gemaakt van de stand van zaken in deze markt. Volgend jaar wordt naar verwachting, net als voor de curatieve GGZ, prestatiebekostiging ingevoerd. De effecten van deze beleidswijziging kan de NZa in een volgende scan gaan meten.

Uit deze eerste scan blijkt dat de wachtlijsten voor TBS-plekken in de afgelopen jaren zijn afgenomen. Dit komt doordat het aantal behandelplekken in de forensische zorg de afgelopen jaren sterk is gegroeid: het aantal TBS-plekken steeg met 26%, overige plekken met 50%. Bovendien is er minder TBS opgelegd.

De betaalbaarheid kan de NZa nu alleen nog uitdrukken in de kosten voor de markt als geheel. Als instellingen straks in diagnose behandeling- en beveiligingcombinaties (DBBC’s) declareren, kan de NZa hier op detailniveau over rapporteren. Ook de volumeontwikkeling is om die reden straks beter zichtbaar. Aanbieders in de forensische zorg maken kwaliteit steeds meer zichtbaar: bijvoorbeeld met keurmerken en certificaten. Het algemene beeld over de kwaliteit is positief.

De Nederlandse Zorgautoriteit is sinds kort verantwoordelijk voor de regulering en toezicht in de forensische zorg. Zo kan de NZa prestaties en tarieven vaststellen en toezicht op de markt houden. De NZa heeft VenJ dit jaar geadviseerd over onder andere het hervormen van de kapitaallastenbekostiging en de invoering van prestatiebekostiging. Als VenJ in september een definitieve aanwijzing geeft, publiceert de NZa ook de formele regelgeving voor 2013.

Volgend jaar brengt de NZa weer een marktscan forensische zorg uit.

Downloaden: Marktscan, Forensische zorg met strafrechtelijke titel. Weergave van de markt 2008-2012

Plaats een reactie