Vraag naar geestelijke gezondheidszorg blijft groeien

In 2009 steeg het aantal cliënten met bijna 9% ten opzichte van 2008. Er zijn ook veel nieuwe zorgaanbieders in de curatieve GGZ. Die nieuwe toetreders leveren vaak extramurale zorg, extramuralisering is een belangrijke trend in de GGZ. Dat blijkt uit de jaarlijkse marktscan GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Dat er steeds meer cliënten geholpen kunnen worden, mede doordat er meer toetreders komen, is een goede ontwikkeling als het gaat om de toegankelijkheid van de GGZ. Dit heeft echter ook een prijs: de omzet van de curatieve GGZ stijgt, vanwege deze extra vraag. Positief is dat meer cliënten extramuraal worden behandeld en minder cliënten in een instelling verblijven. Cliënten extramuraal behandelen is vaak goedkoper dan ze in een instelling op te nemen.

De groei van de GGZ is groter dan in andere zorgsectoren. De betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de GGZ zijn daarom een belangrijk punt van aandacht voor de NZa. Zij werkt aan oplossingen om onbedoelde prikkels in de bekostiging weg te nemen. Bijvoorbeeld de oplossing om geld van de AWBZ naar de Zvw over te hevelen (de knip GGZ) en het recente advies over de Basis GGZ om zorg dicht bij huis te regelen. Ook werkt zij met de sector aan een betere tariefonderbouwing. Voor 2013 en verder heeft de NZa de minister geadviseerd over te gaan naar prestatiebekostiging met een belangrijke rol voor de zorgverzekeraar om kosten te beheersen.

Het aantal aanbieders in de curatieve GGZ steeg tussen 2008 en 2009 met bijna 400. De meeste nieuwe aanbieders zijn relatief klein en leveren vooral ambulante extramurale GGZ. In de monitor is ook aandacht voor het aanbod aan e-health in de GGZ. Daarvan zijn algemene GGZ-trajecten en verslavingszorg -voor alcohol en drugs, gokverslaving en roken- de grootste groepen. In de langdurende, AWBZ-gefinancierde, GGZ bleef het aantal aanbieders gelijk.

Plaats een reactie