Voldoende lesuren van goede kwaliteit

Leerlingen hebben recht op voldoende lesuren van goede kwaliteit. Dat is het uitgangspunt van het wetsvoorstel Onderwijstijd voortgezet onderwijs. De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met toezending van dit wetsvoorstel aan de Tweede Kamer.

In het wetsvoorstel staat dat leerlingen minimaal 1.000 klokuren les per jaar krijgen, dat ouders en leerlingen meer invloed krijgen op de kwalitatieve invulling van het onderwijs en dat de centraal vastgestelde zomervakantie zes in plaats van de huidige zeven weken wordt. De wet Onderwijstijd kan met ingang van het schooljaar 2012-2013 van kracht worden.

Het wetsvoorstel past bij de ambitie om zoveel mogelijk uit leerlingen te halen. Er komt meer tijd beschikbaar voor het geven van onderwijs door de zomervakantie met één week in te korten en door het aantal dagen rondom de zomervakantie, waarop geen les wordt gegeven, te beperken tot vijf dagen. Scholen blijken steeds beter in staat om voldoende lesaanbod te realiseren. Binnenkort verschijnt een onderzoek van de Inspectie waaruit blijkt dat intussen circa 80 procent van de scholen voldoet aan de onderwijstijdnorm. Dat was in schooljaar 2006-2007 slechts 7 procent.

De wet stelt leraren en schoolleiders beter in staat om eigen professionele keuzes te maken ten aanzien van de inrichting van het onderwijs. Leerlingen en hun ouders (de ervaringsdeskundigen bij uitstek) krijgen een rol bij de vormgeving van het onderwijsprogramma. Via de medezeggenschap moeten zij instemmen met de kwalitatieve invulling van het onderwijs en met zaken als planning, roostervrije dagen en vakanties. Dit verhoogt de betrokkenheid bij het onderwijs. Bovendien wordt hiermee voorkomen dat leerlingen lessen als nutteloos ervaren.

Klachten van leerlingen en ouders over te veel lesuitval en over ondermaatse lessen leidden in 2008 tot instelling van de commissie Onderwijstijd onder voorzitterschap van de heer Cornielje. Het advies van deze commissie is uitgewerkt in dit wetsvoorstel.

Plaats een reactie