Voedingszorg voor langdurig zieke kinderen is pure winst

Langdurig zieke kinderen die op school goed te eten krijgen, doen nu en in de toekomst minder aanspraak op medische zorg, en leren beter. Naast deze maatschappelijke winst leidt voedingszorg vanuit school voor deze groep en hun ouders tot een betere kwaliteit van leven.

Dit blijkt uit het recent verschenen onderzoek ‘Effecten voedingszorg door LZK-scholen – Een verkennende kosten-batenanalyse’ van SEO Economisch Onderzoek.

Ondanks het positieve maatschappelijke rendement, staat voedingszorg voor langdurig zieke kinderen onder druk. Steeds meer gemeentes en provincies laten hun verantwoordelijkheid voor deze vorm van preventie vallen. Directeuren van scholen voor langdurig zieke kinderen doen verwoede pogingen de financiering overeind te houden.

SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van InnovatieNetwerk een verkennende analyse uitgevoerd naar de maatschappelijke kosten en baten van optimale voedingszorg door (basis-)scholen voor langdurig zieke kinderen. Hierbij zijn de kosten en baten vergeleken tussen scholen die zelf voedingszorg verlenen en scholen waar kinderen voeding van thuis meekrijgen. Daarnaast is nagegaan welke cijfers nodig zijn om een volledige kosten-batenanalyse te kunnen maken, en op welke wijze deze cijfers verzameld kunnen worden.

Tegenover de totale kosten van voedingszorg door LZK-scholen (naar schatting 5.059 euro per kind tot en met 12 jaar) staan baten die bestaan uit lagere zorgkosten van het kind, een betere kwaliteit van leven voor het kind en de ouders, en in de toekomst betere arbeidsmarktperspectieven voor het kind.

SEO Economisch Onderzoek heeft deze baten kunnen berekenen:

– Als betere voeding leidt tot een stijging in de arbeidsparticipatie van chronisch zieken van 40% naar 41%, dan brengt dit 1.369 euro aan baten met zich mee per kind.
– Als ouders als gevolg van voedingszorg door LZK-scholen dagelijks 15 minuten meer vrije tijd hebben, dan leidt dit tot baten ter grootte van 2.668 euro.
– Als voedingszorg bij 30% van de kinderen met epilepsie op LZK-scholen leidt tot een besparing op de zorgkosten van 10.000 euro, dan leidt dit tot lagere zorgkosten van gemiddeld 1.662 euro per kind.

Volgens de onderzoekers zijn deze effectenconservatief ingeschat. En ze zijn exclusief de baten die bij gebrek aan betrouwbare cijfers nog niet gekwantificeerd kunnen worden. Als de LZK-scholen in staat gesteld worden om deze voedingszorg te leveren, is dit een vorm van preventie die zich snel terug verdient.

Binnen het concept Samen Goed Eten werkt InnovatieNetwerk (ministerie van LNV) samen met partijen aan het behoud van de voedingszorg op LZK-scholen. De uitkomsten van deze kosten-baten analyse zijn een belangrijke steun in de rug van dit initiatief.

Plaats een reactie