Vitens en provincies onderzoeken drinkwater voor de toekomst

Op dinsdag 8 februari 2011 zetten Vitens en zeven provincies een handtekening onder het convenant ‘Verkenningen interprovinciale drinkwaterleveringen’. Hierin spreken de partijen af om te onderzoeken hoe toekomstige knelpunten in de drinkwatervoorziening gezamenlijk kunnen worden opgelost. Vijf gebieden worden onderzocht op hun potentie voor duurzame drinkwatervoorziening voor de komende 30 jaar. Dit is nodig om te zorgen dat er ook in de toekomst betrouwbaar drinkwater tegen een zo laag mogelijke prijs uit de kraan komt.

Vijf verkenningen
Vitens voorziet een derde van Nederland van drinkwater. Dat betekent dat het verzorgingsgebied van het drinkwaterbedrijf zich over zeven provincies uitstrekt: Frysl(aa)n, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Tussen Vitens en de afzonderlijke provincies bestaan al sinds lange tijd afspraken over het gebruik van grondwater in waterwingebieden. De meeste winningen zijn in de loop van de tijd duurzaam ingepast in de omgeving. Toch is een aantal winningen niet optimaal omdat ze verdroging kunnen veroorzaken of omdat er op termijn risico’s op verontreiniging kunnen ontstaan. Op provinciale schaal zijn deze problemen lastig oplosbaar, maar door het onderzoek dat de partijen met elkaar gaan uitvoeren kunnen de problemen wel worden opgelost. In een aantal interprovinciale verkenningen wordt onderzocht hoe de drinkwatervoorziening voor de komende 30 jaar op nog duurzamere wijze kan worden ingericht.

Uitgangspunten
De afspraken komen voort uit een door Vitens opgestelde LangeTermijnVisie. Hierin schetst het drinkwaterbedrijf hoe de waterwinning in zijn verzorgingsgebied tot 2040 jaar zo goed mogelijk kan worden ingericht. Het belangrijkste uitgangspunt bij het opstellen van de LangeTermijnVisie is een maatschappelijk optimale situatie, zowel voor nu als voor de toekomst. Dat betekent een goede balans tussen duurzame winning, efficiëntie, kwaliteit en het laag houden van de kosten. Ook wordt er in de visie rekening gehouden met mogelijke toekomstige ontwikkelingen, zoals bevolkingsgroei, klimaatverandering en de ontwikkeling van nieuwe win- en zuiveringstechnieken. De inspraak van partners in de waterketen (waterschappen en gemeenten) is ook een belangrijk uitgangspunt: alleen door elkaars plannen te kennen en tijdig af te stemmen kan een optimale situatie worden bereikt.

Unieke afspraken
In overleg met de gedeputeerden Water van de zeven provincies komen vijf gebieden in aanmerking voor het onderzoek. Hieruit moet blijken of de uitwisselingen van drinkwater tussen twee of meer provincies tot een betere situatie leidt. Het gaat om de gebieden Achterhoek, Centraal Nederland, Veluwe, Frysl(aa)n en West-Nederland.

Het is voor het eerst dat er op deze schaal afspraken worden gemaakt. Rik van Terwisga, voorzitter van de directie van Vitens: “Voor een optimaal beheer van de drinkwatervoorraad moeten we over grenzen heen kijken. Dit convenant is een stap in de goede richting, we hopen hiermee de watervoorziening effectiever en efficienter te kunnen inrichten. Zo kunnen we de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk houden en tegelijkertijd zorg dragen voor zowel het milieu als voor de kwaliteit van het drinkwater voor onze klanten.”

Plaats een reactie