Vijf jaar inzameling van energiezuinige lampen een succes

Sinds de start in 2005 van Stichting LightRec, in Nederland opdrachtgever voor de inzameling en recycling van energiezuinige lampen en armaturen, is er inmiddels ruim 10.000 ton ingezameld.

In 2010 zamelde de uitvoeringsorganisatie Wecycle voor LightRec bijna 1,7 miljoen kilo aan lampen en bijna 1 miljoen kilo armaturen in. Dat komt overeen met ongeveer 6 miljoen ingezamelde tl-buizen, meer dan 6 miljoen andere lampen en bijna 400.000 armaturen.

Dat blijkt uit het jaarverslag dat LightRec maandag 19 september 2011 publiceerde. Uit de cijfers blijkt eveneens dat de verkoop van spaarlampen in 2010 onverwacht afnam. De verkoop van ledverlichting stijgt echter erg snel. Steeds meer Nederlanders kiezen voor energiezuinige alternatieven voor de gloeilamp, waaronder dus ook de ledlamp.

Tussen 2005 en 2010 is er een duidelijke groeicurve waar te nemen in de totale hoeveelheid ingezamelde lampen en armaturen. Het afgelopen jaar stegen de inzamelresultaten met 20% (ten opzichte van 2009). Deze stijging is geheel toe te schrijven aan de inzameling van meer armaturen.

LightRec is trots op het behaalde resultaat. “Als we terugkijken op de inzamelresultaten van de afgelopen vijf jaar, zijn we letterlijk van niets naar heel veel gegaan,” aldus Jeroen Bartels, directeur van de stichting. “Maar dat betekent niet dat we nu op onze lauweren kunnen rusten. Als het aan ons ligt, zamelen we iedere lamp in die wordt afgedankt. Zover is het nu helaas nog niet, maar dat is wel ons streven. Daarbij zetten we via Wecycle zowel in op voorlichting aan consumenten, bijvoorbeeld door het verspreiden van de Jekko – de inzamelhulp voor thuis – als op voorlichting aan professionele partijen zoals installateurs en facilitair managers.”

Financiële crisis drukt op inzameling
Het aantal ingeleverde tl-buizen is iets afgenomen ten opzichte van 2009. Het uitblijven van een stijging vindt mogelijk zijn oorsprong in het uitgestelde onderhoud aan (kantoor)panden vanwege de financiële crisis, aldus LightRec. Het laatste kwartaal van 2010 laat een voorzichtig eerste herstel zien in de inzameling van deze lampen.

Toch verdwijnt er onder professionele gebruikers nog altijd een deel van deze lampen en bijbehorende armaturen in de container voor gemengd afval. Om die reden start Wecycle in opdracht van LightRec dit najaar een nieuwe campagne, genaamd ‘Bakkie doen’, die gericht is op installateurs en de bouwsector. Naast de inzameling vanuit het professionele circuit spant LightRec zich in om het aantal inzamelingspunten voor consumenten te vergroten, onder meer via de detailhandel.

Spaarlamp neemt af in verkopen; ledlamp steeds populairder
De afname in verkopen van spaarlampen drukte in 2010 op de inkomsten van LightRec. Over de verkochte lampen werd in 2010 namelijk een recyclebijdrage geheven, die tot 1 januari 2011 nog niet op ledlampen van toepassing was. De inkomsten uit deze bijdrage worden aangewend voor de verantwoorde inzameling en recycling van alle energiezuinige verlichting. Voor de continuering van de financiering van LightRec is dat een zorgelijke ontwikkeling, meent Bartels. Zeker omdat ook de verkoop van tl-buizen in 2010 afnam.

Om deze reden vraagt LightRec sinds 1 januari 2011 ook van de producenten en importeurs een recyclebijdrage voor ledlampen (12 eurocent per lamp; 42 cent per armatuur). Door het heffen van een bijdrage op ledverlichting nemen deze bedrijven ook een deel van de kosten van het collectieve inzamelsysteem voor alle energiezuinige lampen en bijbehorende armaturen voor hun rekening. Bartels: “Niet meer dan logisch: ook ledlampen moeten gescheiden worden ingezameld en kunnen voor het grootste gedeelte worden gerecycled. We verwachten dat de groei van het aantal verkochte ledlampen de komende jaren sterk zal doorzetten. Gezien de lange levensduur van deze lampen zullen de effecten op de inzamelresultaten pas op langere termijn zichtbaar zijn. Ook zullen er op termijn minder lampen worden verkocht omdat ze zoveel langer meegaan, waarmee de inkomsten van LightRec onder druk komen te staan”

De opkomst van de ledverlichting brengt voor LightRec nog een tweede uitdaging met zich mee. Sinds 2005 zijn consumenten zich steeds bewuster geworden van het belang van gescheiden inzameling van spaarlampen en tl-buizen. Dat ook ledlampen gescheiden ingezameld moeten worden, is bij veel consumenten echter nog niet bekend. LightRec neemt voorlichting van consumenten over het inleveren van ledlampen daarom op in haar beleid.

Plaats een reactie