Versneld herhaalde screening op darmkanker

De mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid, Welzijn en Sport heeft onlangs be­slo­ten vanaf 2013 een lan­de­lijk be­vol­kings­on­der­zoek naar (dikke)darm­kan­ker in te voeren. In dit scree­nings­pro­gram­ma krijgen mensen tussen de 55 en 75 jaar iedere twee jaar een bloed­test aan­ge­bo­den, de zo­ge­noem­de im­mu­no­che­mi­sche fecaal occult bloed­test (iFOBT).

Het El­ker­liek Zie­ken­huis te Helmond en het In­te­graal Kan­ker­cen­trum Zuid (IKZ) te Eind­ho­ven willen nu on­der­zoe­ken of met een beperkt aantal keren kort na elkaar her­haal­de iFOBT-​scree­ning ten minste even goede re­sul­ta­ten te behalen zijn als met twee­jaar­lijk­se iFOBT-​scree­ning . Omdat het om proef­be­vol­kings­on­der­zoek gaat, is voor dit on­der­zoek een ver­gun­ning nodig in het kader van de Wet op het be­vol­kings­on­der­zoek (WBO).

De Com­mis­sie Be­vol­kings­on­der­zoek van de Ge­zond­heids­raad heeft ge­toetst of het on­der­zoek voldoet aan de eisen van de WBO. Op 14 fe­bru­a­ri 2012 heeft de com­mis­sie de mi­nis­ter van VWS ge­ad­vi­seerd om ver­gun­ning te ver­le­nen om dit on­der­zoek uit te voeren.

Plaats een reactie