Verschillen in kwaliteit van zorg te groot in Nederland

0
717

De kwaliteit van zorg in Nederland is hoog, maar varieert sterk tussen verschillende zorginstellingen en aanbieders. Voor patiënten betekent dit dat het nogal kan uitmaken waar ze worden behandeld.

IQ healthcare, NIVEL en iBMG bundelen de krachten op terrein van onderzoek naar kwaliteit.

De Minister van VWS heeft nu de contouren geschetst voor een Kwaliteitsinstituut, dat zich onder meer bezig zal houden met het bevorderen van richtlijnen en gepast gebruik van zorg. iBMG, NIVEL en IQ healthcare willen parallel daaraan een gezamenlijk onderzoeksprogramma starten waarmee kwaliteitsbeleid en implementatie van verbeteringen in de zorg verder onderbouwd kunnen worden.

De onderzoekslijnen van het consortium passen goed in het plan van ZonMw om te komen tot een nationale agenda en een nationaal programma voor onderzoek naar kwaliteit van zorg.

Hoogwaardige kwaliteit van zorg is van groot belang en wordt steeds belangrijker, vanwege een aantal ontwikkelingen:

– toename van het aantal mensen met een chronische aandoening
– vergrijzing van de bevolking
– verschuiving in de traditionele rollen van patiënten en professionals
– stijgende zorgkosten
– schaarste op de arbeidsmarkt

Verbeteren van de kwaliteit blijkt echter lastig en ingewikkeld. Niet alle verbetertrajecten hebben gebracht wat ervan werd verwacht. Onderzoek naar factoren die van invloed zijn op kwaliteit van zorg en naar interventies op dit terrein, is noodzakelijk om doorbraken te bereiken. De huidige wijze van financiering van onderzoek middels veelal kleinere kortdurende projecten, leidt echter tot fragmentatie van kennis over deelonderwerpen, over afzonderlijke sectoren van de gezondheidszorg en over wetenschappelijke onderzoeksgroepen.

Nederland heeft behoefte aan structurele kennis en een samenhangende kennisinfrastructuur voor kwaliteit van zorg. Daar is een visionaire onderzoeksagenda voor nodig, afgestemd op nationaal gezondheidszorgbeleid. Daarom hebben drie grote Nederlandse onderzoeksinstellingen, iBMG, IQ healthcare en NIVEL een consortium gevormd met een gezamenlijk onderzoeksplan dat erop is gericht knelpunten op te lossen en te voorkomen in de toekomst.

Het consortium benadert kwaliteit vanuit vier onderling samenhangende perspectieven: het perspectief van patiënten en cliënten, het perspectief van professionals in de zorg, het organisatieperspectief en het maatschappelijk perspectief. Deze perspectieven staan niet op zichzelf; ze beïnvloeden elkaar wederzijds en overlappen elkaar.

Doel van het consortium is duurzaam kennis op te bouwen rondom kwaliteit van zorg en daarmee structureel bij te dragen aan evidence based kwaliteitsverbeteringen in de Nederlandse zorg, niet alleen voor kwaliteitsvraagstukken die nu de beleidsagenda domineren maar ook voor kwaliteitsvraagstukken en uitdagingen van de toekomst. Om deze ambities waar te maken is een langjarig perspectief voor de activiteiten van het consortium noodzakelijk, met een looptijd van 5 tot 10 jaar. Het consortium gaat in 2011 van start met de ambitie om, door een bundeling van onderzoeks- en kennisinfrastructuur op dit terrein, in de komende jaren uit te groeien tot het kenniscentrum over kwaliteit van zorg in Nederland, dat behoort tot de wereldtop op dit terrein.