Verplichte identificatie en registratie van honden

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit identificatie en registratie van dieren in verband met het verplicht stellen van identificatie en registratie van honden. De minister heeft het advies op 23 oktober 2012 openbaar gemaakt.

Doel van de identificatie- en registratieplicht
De regering wil dat bij alle honden in Nederland een chip wordt ingebracht voor identificatie. De honden moeten bovendien worden geregistreerd, met daarbij gegevens van de houder van de hond. De regeling is bedoeld om misstanden in de hondenbranche effectief te kunnen bestrijden. Bij de vormgeving van de registratieplicht wordt zoveel mogelijk uitgegaan van bestaande – particuliere – databanken voor honden en katten.

Noodzaak
De Afdeling advisering is van oordeel dat noodzaak en doeltreffendheid van het ontwerpbesluit onvoldoende zijn aangetoond. De regering maakt niet duidelijk wat de omvang is van de misstanden in de hondenbranche. Verder geldt er nu al een registratieplicht voor bedrijfsmatige fokkers en handelaren in honden; honden die internationaal worden verhandeld moeten zijn gechipt en voorzien van een hondenpaspoort. Dit zijn juist de sectoren waarin zich de meeste misstanden voordoen en waarin nu de meeste controles zijn; er komt geen extra capaciteit om de misstanden tegen te gaan. Er is niet duidelijk gemaakt wat de toegevoegde waarde is van een algehele registratieplicht.

Databanken
Volgens de regering kan de overheid niet beschikken over de gegevens uit de private databanken. Door het invoeren van een wettelijke registratieplicht en erkenning van de databanken komen de gegevens wel ter beschikking van de overheid. De Afdeling advisering merkt evenwel op dat de Algemene Inspectiedienst en de Landelijke inspectiedienst Dierenbescherming zijn aangewezen als toezichthouders. Zij kunnen nu al gegevens uit de databanken opvragen.

Administratieve verplichtingen
De Afdeling advisering merkt verder op dat de voorgestelde regeling leidt tot aanzienlijke administratieve verplichtingen. Burgers moeten niet alleen zorgdragen dat een puppy kort na de geboorte wordt gechipt en geregistreerd, maar moeten het ook aan de databank doorgeven als zij een hond overdragen of van iemand overnemen. Dierenartsen, beroepsmatige inbrengers van chips en fabrikanten van chips moeten een administratie gaan bijhouden. De houders van databanken worden verplicht de geregistreerde gegevens ter beschikking te stellen aan de minister in gestandaardiseerde vorm, zodat de bestanden van verschillende databanken eenvoudig doorzoekbaar zijn. Het is aannemelijk dat de databanken hun software zullen moeten aanpassen om aan die standaarden te voldoen.

Europees recht
De voorgestelde regeling zal bovendien in overeenstemming moeten zijn met het vrij verkeer van diensten en goederen in de Europese Unie en met een verordening van de Europese Unie inzake het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren, die niet werkt met een registratieplicht maar met een vaccinatiepaspoort. Nu de noodzaak van de regeling niet is aangetoond, is onzeker of het ontwerpbesluit voldoet aan het Europese recht.

Plaats een reactie