Verhoging maximumsnelheid staat haaks op milieu en verkeersveiligheid

Maandag 28 november 2011 kondigde het kabinet aan dat het de maximumsnelheid op een groot aantal trajecten wil verhogen naar 130 kilometer per uur. Een vermeende verbetering van de doorstroming ligt hieraan ten grondslag. RAI Vereniging is negatief over die voorgestelde verhoging.

RAI Vereniging ziet de meerwaarde van de aangekondigde verhoging niet. Tegelijkertijd staat deze haaks op de inspanningen van de automobielindustrie en van de rijksoverheid om de verkeersveiligheid te vergroten en uitstoot van schadelijke stoffen door wegverkeer te verlagen.

De ongevallencijfers in het Nederlandse verkeer laten in de voorbije jaren een dalende trend zien. Nederland is hierdoor inmiddels één van de verkeersveiligste landen van Europa. Dit is te danken aan de inspanning van fabrikanten en importeurs om hun producten veiliger te maken, aan de overheid die een solide infrastructuur- en verkeersbeleid voert en aan de hoge kwaliteitseisen die aan rijopleidingen worden gesteld.

Om het aantal verkeersslachtoffers dat helaas nog te betreuren is verder te verlagen, moeten steeds grotere inspanningen worden geleverd. Tegelijkertijd wordt nu een maatregel genomen waarvan becijferd is dat deze tot 7 extra verkeersslachtoffers per jaar leidt. Om dit niet te laten gebeuren trekt het kabinet 132 miljoen euro uit.

RAI Vereniging vindt de verhouding tussen meerwaarde van de maatregel en de maatschappelijke kosten die hiermee gepaard gaan buitengewoon scheef. In een tijd van financiële en economische crisis zou het zelfs ongepast genoemd kunnen worden.

Naast de verkeersveiligheid komen milieudoelen door de voorgestelde maatregel in het gedrang. Fabrikanten en importeurs investeren jarenlang fors in het schoner en zuiniger maken van hun producten. Dat de overheid deze kostbare inspanningen erkent en steunt blijkt uit de verschillende stimuleringsmaatregelen, zoals een Euro VI-regeling voor trucks. Al dit soort investeringen en inspanningen worden gedaan om, onder andere, de NOx-uitstoot omlaag te brengen. Als we vervolgens 130 kilometer per uur gaan rijden, wordt (een deel) van deze inspanning teniet gedaan. Nog kwalijker is dat we daardoor (internationale) milieudoelen niet halen. Hierdoor zullen we ons in de toekomst geconfronteerd zien met bouw- of mobiliteitsstops.