Verduurzaming door samenwerking in varkensketen

Nederlandse varkensbedrijven en vleesverwerkers moeten hun producten meer aanpassen aan de wensen van de consument. Supermarkten en andere afnemers spelen hierin een belangrijke rol. Dat is kort gezegd het toekomstperspectief van de varkensvleesketen richting 2020.

Dit staat in een advies van de Werkgroep Varkensketen dat staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) op woensdag 21 maart 2012 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Vlees en vleeswaren moeten zichtbaar voldoen aan consumentenwensen op het gebied van smaak, gezondheid, gemak, houderij en dierenwelzijn. Belangrijk daarbij is dat elk bedrijf in de keten er genoeg aan kan verdienen.

Zeugenhouderij
In het advies is ook specifiek aandacht besteed aan de zeugenhouderij. Het toekomstperspectief voor de Nederlandse zeugenhouderij richting 2020 ligt volgens de werkgroep in de export van kwalitatief goede biggen naar vooral de Duitse markt. Dit vergroot wel de kwetsbaarheid van de varkenshouderij bij een eventuele uitbraak van besmettelijke dierziekten. Daarom is een discussie nodig over het huidige Europese bestrijdingsbeleid voor dierziekten vanwege de beperkingen aan het transport van dieren tussen lidstaten bij uitbraken van besmettelijke dierziekten.

Op basis van de scenariostudies van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) verwacht de werkgroep een afname van de totale Nederlandse varkensstapel met circa 10%.

Ontwikkeling Nederlandse varkensketen
De Werkgroep Varkensketen is begin 2011 door de staatssecretaris ingesteld. Aanleiding waren de dioxinecrisis in Duitsland, de structureel ongunstige inkomenssituatie in de Europese en Nederlandse varkenshouderij en de verslechterende financieel-economische positie van de varkensbedrijven in Nederland. De werkgroep, waarin alle schakels van de varkensketen zijn vertegenwoordigd, is gevraagd aanbevelingen op te stellen voor een duurzame economische ontwikkeling van de Nederlandse varkensketen. Met het advies van de werkgroep heeft de staatssecretaris ook het onderliggende rapport ‘De Nederlandse varkensvleesketen richting 2020: Van speelbal tot speler’ van het LEI en van DLV Intensief aan de Tweede Kamer aangeboden.

Staatssecretaris Bleker noemt de aanbevelingen en de toekomststrategie van de Werkgroep Varkensketen waardevolle bouwstenen voor de concretisering en uitwerking van het advies van de Commissie Van Doorn (‘Al het vlees duurzaam’), het Verbond van Den Bosch en van de agenda van de Topsector Agro en Food. Ook kan het advies worden gebruikt door de in te stellen Regiegroep Duurzame Veehouderij en Agroketens.

Plaats een reactie