Verbeterpunten Wet Werken naar Vermogen

Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) vindt dat de nieuwe Wet Werken naar Vermogen (WWNV) werkgevers onvoldoende steunt om mensen aan een reguliere baan te helpen. Dit terwijl werkgevers hard nodig zijn om de wet tot een succes te maken. Schoonmaakbedrijven zoeken al jaren de samenwerking op met de sociale werkvoorziening.

Dit heeft geleid tot een behoorlijke toename van het aantal mensen dat vanuit de Wsw in de schoonmaakbranche is gaan werken. Het werk in de schoonmaakbranche is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uitermate geschikt. OSB is wel positief over één regeling voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

In november stuurde OSB enkele verbetervoorstellen voor de WWNV naar Staatssecretaris de Krom. OSB betreurt dat in het afgelopen woensdag gepresenteerde wetsvoorstel geen enkel verbetervoorstel is overgenomen. Deze voorstellen zijn erop gericht om mensen naar vermogen te laten werken in de schoonmaakbranche.

Wet ondersteunt werkgevers onvoldoende
Een prominent doel van de WWNV is, dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag gaan bij reguliere werkgevers. Het behalen van deze doelstelling hangt in grote mate af van de bereidheid van werkgevers om mensen met een beperking te laten werken. OSB wil een positieve bijdrage leveren aan het behalen van de doelstelling van de wet. Daarom heeft zij de volgende voorstellen gedaan.

Zorg voor voldoende budget voor begeleiding
Goede begeleiding van werknemers is cruciaal voor het slagen van een plaatsing bij een reguliere werkgever. In het voorstel voor loondispensatie is geen rekening gehouden met begeleidingskosten. OSB stelt voor om aan loondispensatie ook een budget voor begeleiding te koppelen.

Geen WGA premie voor werknemer onder WWNV
Voor werkgevers, die een werknemer in dienst hebben onder de WWNV zou het ziekteverzuim van deze werknemer geen invloed moeten hebben op de WGA gedifferentieerde premie. OSB stelt voor: geen effect van ziekteverzuim WWNV’ers op de gedifferentieerde WGA premie.

No risk polis voor onbepaalde tijd
OSB juicht het voorstel van de no-risk polis toe. Echter, uit het wetsvoorstel blijkt niet duidelijk wat de termijn is van de no-risk polis bij het in dienst nemen van een werknemer onder de WWNV. OSB stelt een no-risk polis voor die onbeperkt geldig blijft.

Plaats een reactie