Veranderingen voor schooljaar 2018-2019

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar gaat een aantal wijzigingen in, waar leraren, scholen en leerlingen mee te maken (kunnen) krijgen. Hieronder een overzicht:

Meer ruimte voor invalkrachten

Scholen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs kunnen komend schooljaar invalkrachten die invallen voor zieke leraren meerdere contracten achter elkaar aanbieden. Lees hier meer.

Afwijken onderwijstijd

Net als in het speciaal onderwijs kunnen scholen in het regulier onderwijs vanaf augustus tijdelijk afwijken van de onderwijstijd. Kinderen kunnen hiermee tijdelijk vrijgesteld worden van het minimaal aantal uren onderwijstijd en toch naar school gaan, al is het maar een paar uur per week.

Nieuwe nevenvestiging

Per 1 september 2018 is het voor scholen mogelijk om een nevenvestiging op te richten, buiten het eigen rpo-gebied (regionaal plan onderwijsvoorzieningen). Voorwaarde is wel dat de bestuurders in de betreffende regio geen bezwaar hebben. De wet maakt het ook mogelijk om niet alleen een volledige, maar ook een deel van een vestiging te verplaatsen.

Veranderingen voor schooljaar 2018-2019

Fuseren makkelijker voor basis- en middelbare scholen

Het is vanaf komend schooljaar voor basis- en middelbare scholen gemakkelijker om te gaan fuseren. Zoals het regeerakkoord aangeeft wil dit kabinet de fusietoets afschaffen. Als eerste stap is geregeld per 1 augustus dat alle fusies een lichte toets door DUO ondergaan. De betrokken medezeggenschapsraden moeten instemmen met de voorgenomen fusie en er moet een rapport worden opgesteld waarin de keuze voor de fusie wordt onderbouwd. Lees hier meer.

Pseudoniem voor leerlinggegevens in primair onderwijs

Basisscholen kunnen vanaf komend schooljaar gebruik maken van een pseudoniem voor leerlingen wanneer zij digitaal lesmateriaal gebruiken. Daardoor kunnen straks minder persoonsgegevens uitgewisseld worden tussen een school en een aanbieder van digitale leermiddelen en wordt de privacy van leerlingen beter beschermd. De overstap naar een pseudoniem en het terugbrengen van het aantal leerlinggegevens gebeurt geleidelijk en zorgvuldig, zodat leerlingen er zo min mogelijk van merken.

Schrappen grondslag voor diagnostische toetsen

In de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) was de mogelijkheid opgenomen om diagnostische toetsen Nederlandse taal en rekenen in te voeren. Van deze mogelijkheid was nog geen gebruik gemaakt. Wel is de afgelopen jaren met subsidie van de overheid de diagnostische tussentijdse toets (DTT) ontwikkeld voor de vakken wiskunde, Nederlands en Engels. In 2016 is echter besloten dat de DTT niet verplicht zal worden voor scholen om te gebruiken. Op 1 augustus 2018 vervalt dus ook de algemene grondslag voor diagnostische toetsen in de WVO.

Halvering collegegeld

Per 1 september 2018 geldt dat studenten die zich voor het eerst inschrijven in het hoger onderwijs in hun eerste studiejaar de helft minder collegegeld betalen. Zij betalen dan geen 2060 euro maar 1030 euro voor het eerste studiejaar. Studenten aan een lerarenopleidingen krijgen een extra jaar halvering van het collegegeld. De halvering geldt ook voor studenten aan deeltijdopleidingen, de Open Universiteit en voor opleidingen met een verhoogd wettelijk collegegeld. Voor meer informatie zie de pagina op rijksoverheid.

Samenwerkingscollege

Vanaf 1 augustus kunnen twee of meer mbo-instellingen een samenwerkingscollege vormen. Een samenwerkingscollege kan gezamenlijk één of meer beroepsopleidingen of opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) aanbieden.

Veranderingen voor schooljaar 2018-2019

Alleenrecht kleine en unieke mbo-opleidingen

De minister heeft vanaf 1 augustus 2018 de mogelijkheid om een mbo-instelling het alleenrecht toe te kennen voor een kleinschalige en unieke beroepsopleiding. De Commissie macrodoelmatigheid gaat de minister hierover adviseren.

Bekwaamheidseisen instructeurs mbo

Vanaf 1 augustus 2018 gelden voor instructeurs in het mbo vakinhoudelijke, didactische en pedagogische bekwaamheidseisen. De eisen geven aan welke kennis en vaardigheden minimaal vereist zijn om hun werkzaamheden adequaat uit te voeren. De instructeurs begeleiden en geven instructie aan studenten om beroepsvaardigheden aan te leren.

Meer spreiding betalen lesgeld mbo

Tot dusver konden mbo-studenten het lesgeld in 1 keer betalen, of in 6 termijnen. In de praktijk leidde zowel de hoogte van de termijnen (ongeveer 189 euro) als de onregelmatigheid in de periodes (oktober en november en januari-april) tot betalingsachterstanden en vorderingen. Om dat te voorkomen is het vanaf 1 augustus mogelijk om het lesgeld in 9 aaneengesloten maanden (oktober t/m juni) en behapbare bedragen (ongeveer 128 euro) te betalen.

Voorziening leermiddelen 16- en 17-jarigen

Ook per 1 augustus kunnen 16- en 17-bol-studenten uit minimagezinnen gebruik maken van de tijdelijke voorziening leermiddelen. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld spullen kopen die nodig zijn om een opleiding te volgen en die eigendom van de student zijn. Zoals een laptop, boeken of werkkleding. De regeling zorgt ervoor dat schoolkosten geen belemmering zijn om aan een opleiding te beginnen. Zodra de studenten 18 worden, hebben zij recht op studiefinanciering. De studiefinanciering gaat in vanaf het kwartaal na de 18e verjaardag.

Online portfolio-tool beschikbaar voor leraren

Vanaf 1 augustus is er voor leraren in het PO, VO en mbo een nieuwe online portfolio-tool beschikbaar. Leraren kunnen in deze online omgeving op een gebruiksvriendelijke manier hun professionele ontwikkeling bijhouden, op vrijwillig basis. Het gaat hierbij om het bijhouden en vastleggen van hun eigen bijscholing, cursussen, en andere leer- en professionaliseringsactiviteiten. De portfolio-tool is hier beschikbaar. Het portfolio is alleen zichtbaar en beschikbaar voor de leraar zelf. Anderen kunnen het niet inzien.

Plaats een reactie