Veiligheidsnorm nodig voor nitrosaminen in latex handschoenen

Uit latex handschoenen kunnen kleine hoeveelheden nitrosaminen en nitroseerbare verbindingen vrijkomen. De blootstelling aan deze schadelijke stoffen kan te hoog zijn bij zeer frequent en langdurig gebruik van deze handschoenen. Momenteel ontbreken wettelijke regels over nitrosaminen en nitroseerbare verbindingen in of afkomstig uit latex handschoenen. Daarom adviseert het bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering (BuRO) van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) een wettelijke veiligheidsnorm vast te stellen die aangeeft wat de maximale afgifte mag zijn. In het jaar 2011 kan de nVWA dan starten met de handhaving.

Berekeningen van het RIVM tonen aan dat bij intensief gebruik van latex wegwerphandschoenen (100 paar per jaar) de grens waarbij het risico verwaarloosbaar wordt geacht, ruim wordt overschreden. Het is aannemelijk dat met name beroepsgroepen die veel latex handschoenen gebruiken met deze overschrijding te maken hebben.

Gezondheidsrisico bij levenslange blootstelling en intensief gebruik
Hoewel contact met nitrosaminen en nitroseerbare verbindingen zoveel mogelijk moet worden vermeden is het niet nodig acuut te stoppen met het gebruik van latex handschoenen. De schatting van de gezondheidsrisico’s van deze stoffen is namelijk gebaseerd op een levenslange blootstelling. En er mag niet worden vergeten dat de handschoenen juist bescherming geven tegen bijvoorbeeld micro-organismen of de chemische stoffen waarmee wordt gewerkt.

Nitrosaminen
De Europese Unie beschouwt nitrosaminen als kankerverwekkend. Nitroseerbare verbindingen zijn stoffen die onder bepaalde omstandigheden kunnen worden omgezet in nitrosaminen. Nitrosaminen worden niet als stoffen aan een product toegevoegd maar ontstaan bij het productieproces. Dit is ongewenst én onnodig, want er zijn latexhandschoenen die weinig van deze stoffen afgeven.

Bureau Risicobeoordeling en Onderzoekprogrammering (BuRO) geeft kennisonderbouwde adviezen over de veiligheid van voeding en consumentenproducten, de gezondheid en welzijn van dieren, en de gezondheid van planten. De onafhankelijke uitoefening van deze opdracht is geregeld in de Wet onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit die in 2006 door het parlement is aangenomen. Adviezen in het kader van de wet worden uitgebracht aan de ministers van LNV en VWS.

Ter informatie: Advies over nitrosaminen uit latex handschoenen

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunt u contact opnemen met het team persvoorlichting van de nieuwe VWA (070) 448 46 46.

Plaats een reactie