Vanggewas ook vanuit de lucht gecontroleerd

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) controleert de komende periode agrariërs niet alleen vanaf de grond, maar voert ook gerichte inspectievluchten om te zien of zij een vanggewas telen, zoals gras, winterrogge, bladkool, bladrammenas, wintertarwe, wintergerst of triticale.

Ondernemers zijn verplicht om direct nadat de maïs is geoogst, op zand- en lössgrond een vanggewas te telen. Dit ter bescherming van het grondwater, want een vanggewas neemt de in de bodem achtergebleven stikstof op en voorkomt daardoor dat deze uitspoelt naar het grondwater.

De stikstof is in de bodem terechtgekomen doordat eerder in het seizoen het land is bemest. Na het oogsten blijft stikstof achter die door het telen van vanggewas wordt opgenomen. Het gewas moet direct na de oogst worden geteeld en mag niet voor 1 februari 2011 vernietigd worden. De controles door de nVWA vinden plaats in het hele land met de nadruk op risicogebieden. Agrariërs die in 2009 niet direct na het oogsten van de maïs een vanggewas teelden, kunnen dit jaar een hercontrole verwachten. Op basis van zichtcontroles bij circa 4300 percelen in het najaar van 2009, werd ingeschat dat de naleving meer dan 90% was.

Mestwetgeving
In de mestwetgeving zijn regels opgenomen voor opslag, aanwending en distributie van dierlijke meststoffen. Ook zijn er regels opgenomen om de belasting van de bodem en het water door meststoffen terug te dringen. Hiermee voldoet Nederland aan de Europese Nitraatrichtlijn. Een overtreding kan leiden tot een boete, een korting op de bedrijfstoeslag en het vervallen van een natuursubsidie. Bij bepaalde ondernemers kan ook de derogatie vervallen, dit is een uitzondering waarbij ze meer mest mogen aanwenden op het land, omdat ze een ruimere gebruiksnorm voor dierlijke mest hebben.

Plaats een reactie