Van Bijsterveldt start experimenten met flexibele onderwijstijd

Volgend schooljaar mogen 10 basisscholen starten met een experiment waarin zij hun lesuren flexibeler kunnen verdelen over het schooljaar. Dat heeft minister van Bijsterveldt (OCW) vandaag bekend gemaakt. “Ik wil scholen en ouders de mogelijkheid geven om het onderwijs dusdanig te organiseren dat dit past bij de wensen van deze tijd”, aldus de bewindsvrouw.

Experimenten
In de huidige regelgeving tellen lesuren die gegeven worden in de zomervakantie niet mee in het verplicht aantal uren onderwijstijd. Ook moet een schoolweek uit minimaal 5 dagen bestaan waarbij maximaal 7 schoolweken uit een vierdaagse week mogen bestaan. De bewindsvrouw wil bij wijze van experiment een aantal scholen meer ruimte geven om van deze twee regels af te wijken. Strikte voorwaarde is dat leerlingen aan het eind van de basisschool de kennis en vaardigheden hebben die de wet voorschrijft. Ook moeten de pilotscholen zich houden aan de minimale onderwijstijd van 7520 uur in acht jaar en de onderwijstijd evenwichtig over de dag en het jaar verdelen.

Zomervakantie
Het flexibeler inzetten van lesuren over het jaar heen kan in de praktijk betekenen dat de pilotscholen vaker lesgeven tijdens de zomervakantie. Van Bijsterveldt: “Ik wil toe naar modern basisonderwijs waar leerlingen elke dag worden uitgedaagd en dat past bij de wensen van moderne gezinnen. Als ouders en scholen in goed overleg de zomerperiode willen gebruiken voor lessen, dan moet dat kunnen mits dat bijdraagt aan de prestaties van leerlingen”. Bijkomend voordeel voor ouders kan zijn dat de data van de zomervakantie flexibeler worden.

Flexibele onderwijstijd
Van Bijsterveldt zal de aangekondigde pilots gebruiken om in de volle breedte te kijken naar meer flexibiliteit in de onderwijstijd. Het experiment wordt gemonitord waarbij gekeken wordt naar de effecten op de prestaties van leerlingen en de kwaliteit van het onderwijsproces. De leerlingprestaties mogen niet leiden onder de flexibilisering. Ook wordt gekeken naar de tevredenheid van ouders, kinderen en personeel. Tevens gaat de bewindsvrouw monitoren wat de gevolgen zijn van het 5 gelijke dagenmodel wat op steeds meer scholen wordt ingevoerd. Binnen de huidige regelgeving is het voor scholen al mogelijk om een 5 gelijke schooldagenmodel te hebben. Een experiment is daarom niet nodig, maar Van Bijsterveldt wil ook hier inzicht krijgen in de effecten op prestaties van leerlingen en de tevredenheid van ouders, kinderen en personeel.

Binnenkort maakt het ministerie van OCW bekend hoe scholen zich kunnen aanmelden voor het experiment. Vóór de zomer weten de aangemelde scholen of ze mee kunnen doen aan de proef. Het experiment start in het schooljaar 2011/2012.