UMCG in 2012: samen, beter, minder

Het UMCG gaat in 2012 nadrukkelijk inzetten op regionale samenwerking. Samenwerking om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, maar ook samenwerken om de kosten te drukken en om met de beperkte budgetten die de ziekenhuizen krijgen toch alle patiënten in ons verzorgingsgebied de zorg te geven die ze nodig hebben. Dit maakte Bert Bruggeman, voorzitter Raad van Bestuur van het UMCG, tijdens zijn nieuwjaarstoespraak bekend. Decaan Folkert Kuipers reikte de jaarlijkse Mandema-stipendia, Onderzoeksprijs en Onderwijs- en Opleidingsprijs uit.

Het UMCG acht zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg in Noord-Nederland. De vorig jaar ingezette strategie om te kiezen voor de top in medisch kunnen en handelen, voor complexe zorg, voor de U in de letters UMCG, leidt ertoe dat het UMCG nog intensiever samenwerkt met andere zorgaanbieders in de regio. De vraag die daarbij centraal staat is: ‘wat is de beste plek voor de patiënt’?

Regionale netwerken
In 2011 heeft het UMCG eerdere intenties voor samenwerking met ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgaanbieders in de regio verder uitgewerkt. Daarbij wordt de strakke indeling van eerste, tweede en derdelijnszorg losgelaten en meer gedacht in managed clinical networks. Binnen deze regionale netwerken wordt gekeken waar welke zorg het beste gegeven kan worden en waar welke patiënt(engroep) het beste behandeld kan worden. Daarbij zullen kwaliteit (voldoen aan de volumenormen) en doelmatigheid belangrijke criteria zijn.

Bezuinigingen
Als gevolg van de landelijk opgelegde kortingen voor alle ziekenhuizen door het ministerie van VWS vult het UMCG de in 2011 aangekondigde 25 miljoen euro aan bezuinigingen verder in. Om dit te realiseren wordt vooral gekeken naar de doelmatigheid van de algemene en medische ondersteuning, waarbij gedwongen ontslagen niet zijn uit te sluiten. Met de vakbonden is eerder een sociaal plan afgesproken. Het eerder ingezette beleid om programma’s die op afdelingen zeer effectief en efficiënt zijn gebleken, in het hele UMCG door te voeren, wordt voortgezet.

Afspraken met verzekeraars
Het UMCG heeft met Menzis en De Friesland concrete afspraken gemaakt over de bekostiging van ziekenhuiszorg vanaf 2012. Met deze afspraken is de toegankelijkheid van goede zorg voor patiënten van deze verzekeraars geborgd. Het UMCG is een vast bedrag overeengekomen voor de verlening van ziekenhuiszorg aan verzekerden van Menzis en De Friesland. Daarnaast heeft het UMCG afspraken kunnen maken over voorfinanciering van de te leveren zorg per januari 2012.

Healthy ageing
De focus van het UMCG op Healthy Ageing krijgt steeds meer invulling. Keuzes die gemaakt worden in zorg, onderwijs en onderzoek liggen in deze lijn. De bouw van het instituut voor verouderingsonderzoek ERIBA is bijna afgerond; in 2012 zal het gebouw aan de Noordkant van het UMCG-terrein in gebruik worden genomen. Samen met de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en de gemeente Groningen zal het UMCG in 2012 verschillende activiteiten organiseren om het thema healthy ageing oftewel ‘gezond ouder worden’ onder de aandacht te brengen van een breed publiek. 2012 is door de EU uitgeroepen tot ‘European year of healthy and active ageing’. In dat kader is Groningen één van de steden die zijn benoemd tot ‘European city of healthy & active ageing’. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken en mee te laten denken en doen, worden ook scholen, zorginstellingen, sportverenigingen en culturele instellingen bij de activiteiten betrokken.

Mandema-stipendia, Onderzoeks- en Onderwijs- en Opleidingsprijs
Dr. Noortje Festen, MDL-arts in opleiding, dr. Rudolf Fehrmann, assistent-in-opleiding tot Internist/Medisch Oncoloog en dr. Bennard Doornbos, psychiater-in-opleiding, ontvingen ieder uit handen van decaan Folkert Kuipers een Mandema-stipendium ter waarde van 65.000 euro. Deze beurs biedt jonge talentvolle arts-onderzoekers financiële ondersteuning om hun opleiding tot medisch specialist te kunnen combineren met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en biedt hen ondersteuning bij het opbouwen van een eigen onderzoekslijn. Festen onderzoekt genetische aspecten van inflammatoire darmziekten, Fehrmann doet onderzoek naar gepersonaliseerde medicijnen voor eierstok- en borstkanker en Doornbos richt zijn onderzoek op de vele vormen van depressie.

De Onderwijs- & Opleidingsprijs (0,5 fte student-assistent ondersteuning voor een jaar) ging naar dr. Wouter van der Heide, vanwege zijn uitstekende en grote staat van dienst binnen de huisartsenopleiding. Tot slot ontving dr. Rinse Weersma de Onderzoeksprijs – 100.000 euro – voor zijn veelbelovende onderzoek naar de genetische basis van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. Dit onderzoek is één van de zogeheten ‘parelsnoer’-studies waarvoor NWO een grote subsidie ter beschikking stelde. In 2011 ontving Weersma ook al grants van de Amerikaanse Broad Foundation en de Maag Darm Lever Stichting. Daarnaast riepen zijn Europese vakgenoten hem in 2011 uit tot meest veelbelovende onderzoeker.

Plaats een reactie