Uitvoering natuurakkoord kan beginnen

De uitvoering van het natuurakkoord gaat van start. Op 8 februari 2012 hebben staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de overlegdelegatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO), onder leiding van voorzitter Johan Remkes, overeenstemming over de uitvoering bereikt.

De provincies die eind 2011 hebben ingestemd met het onderhandelingsakkoord kunnen tot uitvoering overgaan. De overige provincies kunnen op basis van de uitvoeringsafspraken alsnog instemmen of meewerken aan de uitvoering.

De uitvoeringsafspraken, waarover de afgelopen weken tussen kabinet en IPO is gesproken, geven nadere duidelijkheid over de inzet van grond voor het afmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Provincies krijgen tot medio 2013 de tijd om de herijkte EHS planologisch te begrenzen. Ook zijn nadere afspraken vastgelegd over de financiering van het agrarisch natuurbeheer buiten de EHS. Het rijk is hiervoor vanaf 2014 verantwoordelijk.

Johan Remkes, voorzitter van het IPO is positief over het bereikte akkoord: ”Deze afspraken geven meer vertrouwen in de uitvoering”.

Staatssecretaris Bleker is blij dat deze stap is gezet: “Nu het akkoord voor iedereen helder is, kunnen we beginnen met de uitvoering. Het is een plan dat we ook kunnen realiseren in plaats van er alleen maar over te praten.”

Meer informatie
Kamerbrief over vervolgtraject en uitvoeringsafspraken decentralisatie natuur

Plaats een reactie