Uitbreiding B-segment is verantwoord

0
550

De markt voor medisch specialistische zorg ontwikkelt zich positief. Uit cijfers over 2008 en 2009 blijkt dat de wachttijden over het algemeen zijn afgenomen. De prijsstijging in het B-segment past binnen de marges van eerdere jaren en valt lager uit dan eind 2009 werd verwacht. De omzetten en volumes stegen net als in voorgaande jaren licht. De nieuwe cijfers bevestigen het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het vrije B-segment uit november 2009. Hierin stelde de toezichthouder dat uitbreiding van dit segment naar 50% mogelijk is.

De NZa gaf in november aan voor uitbreiding te zijn. Zo zorgt uitbreiding van het vrije B-segment voor een meer consistente verdeling van zorg over het gereguleerde en vrije segment, wat de substitutie tussen verschillende behandelopties kan stimuleren. Voor de consument kan dit tot een betere prijs en kwaliteit leiden. Door het B-segment in 2011 uit te breiden, worden wijzigingslasten voor veldpartijen en overheid door de gelijktijdige invoering van prestatiebekostiging en DOT beperkt. Ook de marktontwikkelingen lieten toen zien dat uitbreiding mogelijk is.

De tussenrapportage monitor medisch specialistische zorg van februari 2010 bevestigt dit beeld. In 2009 zijn de wachttijden voor polikliniekbezoek, behandeling en diagnostiek over het algemeen afgenomen. Dit geldt ook voor meerdere specialismen die boven de Treeknorm zitten, zoals allergologie en maag, darm en leverziekten. De totale omzet (exclusief de honoraria van de vrijgevestigde medisch specialisten) nam van 2007 op 2008 met ongeveer 3% toe. Dit komt deels door de toenemende vergrijzing. Over 2009 zijn er nog slechts beperkte cijfers beschikbaar, maar er lijkt vooralsnog sprake van een gematigde omzetstijging.

De prijzen van het B-segment zijn over 2009 minder hard gestegen dan de NZa in november constateerde. Sinds de invoering van het B-segment is in de onderhandelingen meer aandacht voor kwaliteit en transparantie van kwaliteit. Er komen steeds meer initiatieven om de kwaliteit van de medisch specialistische zorg te verbeteren. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars richten zich daarbij vooral op de organisatie van de zorg, maar de NZa verwacht van hen dat zij zich meer op de zorguitkomsten richten. Uit contracten blijkt dat er inderdaad al meer resultaatafspraken over de kwaliteit worden gemaakt.