Twee volwassenen aanwezig bij kinderopvang

Het kabinet vindt één medewerker lang alleen op de groep risicovol. De commissie-Gunning die onderzoek heeft gedaan naar de zedenzaak bij kinderdagverblijf Het Hofnarretje in Amsterdam doet hierover een aantal aanbevelingen.

Vierogenprincipe en andere aanbevelingen
Eén daarvan betreft het zogenaamde ‘vierogenprincipe’. Dit houdt in dat er twee volwassenen aanwezig moeten zijn, die de kinderen in een groep kunnen zien of horen. Het kabinet vindt dit zogenaamde ‘vierogenprincipe’ waardevol en is van mening dat alleen van dit principe kan worden afgeweken als het in de uitvoeringspraktijk tot problemen leidt, zoals bijvoorbeeld bij kleine kindercentra. Daarnaast is het van belang dat bestaande regels worden nageleefd en dat daar controle en handhaving op plaats vindt.

Dit schrijven minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie, in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport van de commissie-Gunning. De commissie doet aanbevelingen aan de sector, de gemeenten en het rijk over het aanscherpen van de procedures voor werving en selectie en screening, professionalisering van de sector en aanscherping van het toezicht en de handhaving. Het kabinet zal, na overleg met onder meer de kinderopvangbranche, de gemeente Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, GGD Nederland en het Openbaar Ministerie, voor de zomer de Tweede Kamer nader informeren over de voortgang van de te nemen maatregelen.

Een aantal aanbevelingen is snel op te pakken, voor andere is meer tijd nodig. Het vierogenprincipe is bijvoorbeeld mogelijk door het vervangen van een muur of door een glaswand. In veel kinderopvangorganisaties wordt het vierogenprincipe ook al toegepast. Er is een wetsvoorstel gereed voor het invoeren van een meldplicht voor professionals bij seksueel misbruik. Tevens zet het kabinet in Europees verband in op het verplicht stellen van het uitwisselen van strafdossiers tussen EU-landen. Dit om te voorkomen dat iemand die in een ander land is veroordeeld voor een zedendelict, in Nederland in de kinderopvang kan werken.

Het kabinet spreekt zijn vertrouwen uit over de ongeveer 80.000 medewerkers die dagelijks in de kinderopvang werken. Tegelijkertijd heeft de enorme groei in de kinderopvang geleid tot verschillen in kwaliteit. Het kabinet doet een oproep aan de branche om op dit gebied ook zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Plaats een reactie