Twee conceptrapporten over be­roeps­ma­ti­ge blootstelling gevaarlijke stoffen

De Ge­zond­heids­raad heeft twee con­cept­rap­por­ten open­baar gemaakt, waarin de Com­mis­sie Ge­zond­heid en Be­roeps­ma­ti­ge Bloot­stel­ling aan Stoffen (Com­mis­sie GBBS) van de raad de ge­zond­heids­ri­si­co’s ana­ly­seert van be­roeps­ma­ti­ge bloot­stel­ling aan 1,4-​di­oxaan en aan ethy­leen­gly­col­mo­no­me­thyl ether (EGME) en ethy­leen­gly­col­mo­no­me­thyl ether acetaat (EGMEA).

De voor­zit­ter van de Ge­zond­heids­raad biedt de ge­le­gen­heid om in­hou­de­lijk com­men­taar te leveren op deze con­cept­rap­por­ten. De con­cept­rap­por­ten zijn on­der­meer voor­ge­legd aan de Sub­com­mis­sie Grens­waar­den Stoffen op de Werk­plek van de Sociaal Eco­no­mi­sche Raad en aan des­kun­di­gen uit kringen van werk­ge­vers-​ en werk­ne­mers­or­ga­ni­sa­ties. Ook andere be­lang­stel­len­den kunnen com­men­taar leveren op de con­cept­rap­por­ten. De com­men­taar­ter­mijn loopt tot 1 maart 2011. De Com­mis­sie GBBS betrekt het ont­van­gen com­men­taar bij het vast­stel­len van de de­fi­ni­tie­ve ad­vie­zen.

De de­fi­ni­tie­ve ad­vie­zen zullen worden aan­ge­bo­den aan de mi­nis­ter van Sociale Zaken en Werk­ge­le­gen­heid.

Plaats een reactie