TU Eindhoven wil in 2020 bij wereldtop horen

Om ook in 2020 van grote betekenis te kunnen zijn voor de internationale concurrentiepositie van de Brainportregio Zuidoost-Nederland en daarmee voor de Nederlandse kenniseconomie moet de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) in dat jaar tot de beste universiteiten in de wereld behoren. Om die positie te bereiken zal in tien jaar tijd 600 tot 700 miljoen euro in de TU/e en haar campus geïnvesteerd moeten worden. De universiteit denkt de helft daarvan zelf op te kunnen brengen. De andere helft moet komen van bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen, die belang hebben bij samenhangende versterking van het hightech-ecosysteem in Zuidoost-Nederland.

dr.ir. Arno Peels voorzitter CvB TU Eindhoven

Dat blijkt uit het Strategisch Plan TU/e 2020, dat maandag 3 januari door de TU/e is gepubliceerd. TU/e-voorzitter dr.ir. Arno Peels presenteerde het plan in zijn nieuwjaarstoespraak tot de Eindhovense universiteitsgemeenschap. Het jaar 2011 wordt voor de universiteit naar zijn zeggen heel bijzonder. ‘We vieren dit jaar ons elfde lustrum. Daarnaast gaan we voortvarend aan de slag met het realiseren van ons ambitieuze Strategisch Plan voor de komende tien jaren. Een mooier nieuw jaar kun je je als nieuwe bestuursvoorzitter niet wensen’, zo zei hij.

Groei met 50%
Het Strategisch Plan TU/e 2020 voorziet in een groei van het aantal studenten en afstudeerders van de Eindhovense universiteit met 50 %. Door het onderwijsaanbod beter af te stemmen op enerzijds de wensen van jonge mensen en anderzijds de behoeften van de arbeidsmarkt denkt de TU/e nieuwe doelgroepen studenten aan te kunnen trekken. Zij mikt daarbij op jongeren die gemotiveerd zijn om bij te dragen aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. In het bijzonder wil de TU/e meer meisjes en buitenlandse studenten aantrekken. Zij wil dat bereiken door maatschappelijke uitdagingen op gebieden als duurzaamheid, gezondheid, communicatie, veiligheid en mobiliteit tot rode draad te maken van haar onderwijsaanbod. Bovendien is de TU/e van plan een prestigieus University College Eindhoven op te zetten waar studenten een brede, internationaal georiënteerde bacheloropleiding kunnen volgen in de ingenieurswetenschappen. Technologie wordt in deze opleiding nadrukkelijk in haar maatschappelijke en menselijke context geplaatst. Dat wil zeggen dat studenten ook vakken als sociologie en psychologie aangeboden zullen krijgen.

Samenwerking rond thema’s Energie, Gezondheid en Mobiliteit
Uit het Strategisch Plan TU/e 2020 is verder op te maken dat de Eindhovense universiteit de krachten van haar beste onderzoekers gaat bundelen in zogenaamde TU/e Strategic Area’s rondom drie grote maatschappelijke thema’s, te weten Energie, Gezondheid en Slimme Mobiliteit. Van hier uit worden consortia gevormd en gezamenlijke onderzoeksprogramma’s opgezet met andere kennisinstellingen en met het bedrijfsleven en overheidsinstanties. Intensief samenwerken aan onderzoek en innovatie in publiekprivate thematische clusters moet eraan bijdragen dat Brainport Zuidoost-Nederland haar positie en reputatie als internationale hotspot voor technologiegedreven innovatie op maatschappelijk belangrijke velden aanzienlijk kan versterken.

TU/e Science Park
Een andere belangrijke ambitie in het Strategisch Plan TU/e 2020 is de ontwikkeling van de universiteitscampus tot een TU/e Science Park van nationaal belang en internationale allure. In 2020 zullen hier honderden (vooral buitenlandse) studenten wonen, voortdurend congresgangers en bezoekende wetenschappers uit de hele wereld vertoeven, toplaboratoria gedeeld worden met partners uit het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen, tientallen startende ondernemers actief zijn en tal van vooraanstaande R&D-instituten en onderzoeksgerichte (onderdelen van) bedrijven gehuisvest zijn. Alle ‘bewoners’ van de campus werken met elkaar samen in een klimaat van open innovatie. Uitstekende sport-, cultuur- en horecafaciliteiten completeren het geheel. Het TU/e Science Park zal anno 2020 een levendig en bruisend geheel zijn, ook in de avonduren en de weekeinden.

Plaats een reactie