Transporteurs en slachthuispersoneel hebben nauwelijks extra risico door MRSA

Veel varkens zijn besmet met de veterinaire variant van de MRSA-bacterie (meticilline-resistenteStaphylococcus aureus). Besmette varkens kunnen de bacterie overdragen op de mens. De kans hierop is het grootst voor varkenshouders, transporteurs en slachthuismedewerkers.

Het hieraan verbonden risico is voor gezonde mensen echter gering. Gebleken is dat bij varkens zonder MRSA, in het slachthuis alsnog MRSA kan worden aangetroffen. De bacterie heeft in dat geval echter nog niet de kans gehad om zich te hechten en te vermeerderen. Daarom neemt het risico voor transporteurs en slachthuismedewerkers nauwelijks toe. Dit concludeert het bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering (BuRO) van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA).

MRSA-besmetting
Een langdurige besmetting met MRSA kan optreden als de bacterie de tijd heeft gekregen om zich te hechten en te vermeerderen. Zowel bij de mens als bij het varken gebeurt dit meestal in de neus en op de huid. Besmette varkens kunnen grote aantallen MRSA uitscheiden waardoor de kans op overdracht naar de mens aanzienlijk toeneemt. Bij varkens die tijdens transport of in het slachthuis voor het eerst worden blootgesteld aan MRSA hebben de bacteriën nog niet de kans gekregen zich te vermeerderen. Het bestaande risico van MRSA voor transporteurs en slachthuismedewerkers neemt door contact met deze varkens daarom nauwelijks toe.

Arbowetgeving
De kans dat MRSA wordt aangetroffen bij veehouders, transporteurs en slachthuispersoneel die met levende varkens in contact komen, is respectievelijk 26%, 22% en 10%. Dat is duidelijk meer dan bij de rest van de bevolking. Die kans is circa 0,1%. BuRO adviseert de ministers van EL&I en VWS om informatie over MRSA die relevant is voor de betreffende beroepsgroepen, beschikbaar te stellen aan werkgevers en op te laten nemen in de arbocatalogus. De werkgevers kunnen deze informatie gebruiken om de risico’s binnen hun bedrijfstak te identificeren en hun werknemers hiervan op de hoogte te stellen.

Volksgezondheid
Het merendeel van de mensen die MRSA in de neus en op de huid bij zich dragen zal hier nooit iets van merken. Een enkele keer kan de betreffende bacterie net zoals de normale gevoelige stafylokok, een ontsteking veroorzaken zoals een steenpuist. In het ziekenhuis kan MRSA bij een operatie of een verminderde weerstand, wel leiden tot complicaties. Deze complicaties zijn lastiger te behandelen dan infecties met een gevoelige stafylokok. Daarom wordt introductie van MRSA in de ziekenhuizen zo goed mogelijk voorkomen door specifieke risicogroepen zoals mensen die in contact komen met levende varkens of vleeskalveren te screenen op MRSA. Door dit ‘search and destroy’ systeem komt MRSA in Nederlandse ziekenhuizen nauwelijks voor. Dit in tegenstelling tot veel buitenlandse ziekenhuizen.

Bovendien moet de werkgever de transporteurs en slachters die in contact komen met levende varkens en die het geringe risico van MRSA nog verder willen verkleinen, in de gelegenheid stellen een mond-neus masker te dragen. Dit is vooral aan te raden als de werknemer een antibioticum slikt waardoor normale, gevoelige stafylokokken worden gedood. In dat geval is de kans om MRSA op te lopen tijdelijk verhoogd omdat de natuurlijke barrière daartegen is afgenomen tijdens de medicatie en enige tijd daarna.

Het bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering van de nVWA oordeelt en adviseert wetenschappelijk onderbouwd over mogelijke bedreigingen van de voedsel- en productveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn. De onafhankelijke uitoefening van deze opdracht is geregeld in de Wet onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit die in 2006 door het parlement is aangenomen. Adviezen in het kader van de wet worden uitgebracht aan de ministers van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Plaats een reactie