Tips stimulering scholing lager opgeleiden

TNO onderzocht hoe lager opgeleide werknemers gestimuleerd kunnen worden voor scholing. Scholing volgen is voor lager opgeleide werknemers geen vanzelfsprekendheid. Scholing is echter een belangrijk middel om (laagopgeleide) werknemers duurzaam inzetbaar te houden. Uitkomsten uit het onderzoek bieden aanknopingspunten voor HR-professionals om de scholingsdeelname van laagopgeleiden te stimuleren.

Kennis over de mechanismen die ten grondslag liggen aan het scholingsgedrag van laagopgeleide werknemers (zonder startkwalificatie) is schaars. Het gebrek aan deze kennis, was de aanleiding voor het onderzoeksproject ‘Leren en werken van laagopgeleiden’. Het onderzoek legt de basis voor het begrijpen en beïnvloeden van scholingsdeelname van laagopgeleiden. TNO voerde longitudinaal onderzoek uit onder laagopgeleide werknemers bij drie bedrijven naar de vraag hoe zij geprikkeld kunnen worden om een opleiding of cursus te volgen. Wat zorgt ervoor dat zij zich willen of kunnen ontwikkelen? Welke individuele psychologische processen spelen een rol en door welke factoren worden deze beïnvloed? Tijdens het onderzoek is aan de werknemers drie keer, met tussenpozen van een half jaar, een vragenlijst voorgelegd.

Het begint bij intentie
Lager opgeleide werknemers met hoge scholingsintentie hebben grotere kans aan scholing deel te nemen dan hun collega’s met lage scholingsintentie. Het is dus van belang dat scholingsintentie wordt aangewakkerd. Een positieve houding ten opzichte van scholing is hierbij van belang. Verder zien we dat werknemers die a) in een omgeving verkeren (partner, vrienden, ouders, leidinggevende of collega’s) die het volgen van een opleiding belangrijk vindt en die b) de mening van deze anderen ook belangrijk vinden, een grotere scholingsintentie hebben. Tenslotte speelt geloof in eigen kunnen om scholing te volgen en met succes af te ronden (self efficacy) een belangrijke rol in het vergroten van de scholingsintentie. Scholingsintentie kan dus vergroot worden door een meer positieve attitude ten opzichte van scholing, door mensen in de omgeving van de werknemer te wijzen op het belang van scholing en door het vertrouwen van de werknemer in het kunnen voltooien van een opleiding op te vijzelen.

Praktische tips
Het organiseren van sociale steun van collega’s en management, maar ook sterkere oriëntatie op de eigen carrière, bieden tevens belangrijke aangrijpingspunten om scholingsintentie in de gewenste richting te beïnvloeden.

Om HR professionals te helpen vorm te geven aan beleid hebben we allereerst ‘Le HRM Scan’ ontwikkeld. Le HRM Scan is een quickscan waarmee een bedrijf snel antwoord krijgt op de vraag of haar HRM beleid gericht op laagopgeleide werknemers voldoet aan belangrijke randvoorwaarden. Daarnaast heeft TNO de Workshop Leren en Werken ontwikkeld, gericht op het versterken van de scholingsintentie en scholingsdeelname van laagopgeleide werknemers. Ook geven we drie concrete adviezen aan bedrijven die scholing door laagopgeleiden willen stimuleren. Ze worden samengevat als de ‘3 R-en’ (Ruimte, Richting, Ruggensteun). De adviezen sluiten aan bij de resultaten van dit onderzoek. Ten slotte hebben we de onderzoeksresultaten vertaald in een aantal praktische tips voor leidinggevenden.

Plaats een reactie