Tien winnende plannen duurzame stallen

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) stelt 10 ondernemers in staat om de haalbaarheid van hun voorstel voor duurzame stallen te onderzoeken. Hij stelt hiervoor een bijdrage van €45.000 per projectvoorstel op grond van het programma Small Business Innovation and Research (SBIR) voor integraal duurzame stallen beschikbaar.

De 10 ondernemers hadden gehoor gegeven aan de oproep van staatssecretaris Bleker om voorstellen in te dienen voor innovatieve stal- en houderijsystemen.

Innovatie
In totaal zijn 49 voorstellen ingediend. Een onafhankelijke commissie van deskundigen heeft hieruit de 10 winnende plannen geselecteerd. De criteria op basis waarvan de keuze tot stand is gekomen zijn inpassing in het landschap, dierenwelzijn, diergezondheid, milieu en energie. Ook is gekeken naar de mate van innovatie, ondernemerskwaliteiten en technisch en economisch perspectief.

Bij de winnende plannen gaat het om 6 varkensbedrijven, 2 pluimveebedrijven en 2 melkveebedrijven.

Onderzoek haalbaarheid
Met behulp van de SBIR-bijdrage kunnen de ondernemers het komende halfjaar onderzoek naar de haalbaarheid van de projecten bekostigen. Daarna kunnen de winnaars van nu opnieuw in een wedstrijd financiering winnen voor verder onderzoek naar en ontwikkeling van hun plan voor duurzame stalconcepten. Het gaat dan om een bedrag van maximaal €500.000 per project. Doel is dat deze concepten daarna rijp zijn voor introductie op de markt.

De 10 haalbaarheidsprojecten:
1. Pig Plaza (ZLTO uit Den Bosch ). De haalbaarheidsstudie is gericht op een vleesvarkensstal die uit meerdere ronde delen is opgebouwd, waarbij de buitenranden aansluiten in het landschap. Door luchtreiniging aan de bron ontstaat een beter stalklimaat, terwijl het ook nog energie oplevert.

2. Harmony Farm (familie van Eerd uit Alphen (Gld)). Het hoofddoel van dit project is het ontwikkelen van een living-apart-together stal voor hanen en hennen. Uitgangspunt is hierbij ontwerpen vanuit onder meer de behoeften van het dier en rendabele bedrijfsvoering.

3. Pro Outdoor (Educatieboerderij Walnoot en Wilg uit Best). Bij dit project gaat het om het doorontwikkelen van productiesystemen waardoor een professionele manier van huisvesting met buitenuitloop van varkens mogelijk wordt. Sluiten van voer- en mestkringlopen en eigen energie-opwekking zijn hier een onderdeel van.

4. Multifunctionele stal. (gebr. Uijttewaal uit Schalkwijk). Een varkenshouderij die gericht is op regionaal produceren, waarbij de inkomsten ook komen uit melkvee, recreatie en educatie. Een bezoekerscentrum maakt er onderdeel van uit.

5. Groen dak designstal (Riemersma bouw & project BV uit Drachten). Nieuwe bouwmethode waarbij door demontabele technieken de melkveestal eenvoudig kan worden verlengd of verplaatst. De stal zal voldoen aan landschappelijke inpassing door toepassing van een groen dak met vegetatie.

6. Uitspanning met A1 varkens (Lagemaat fokkerij uit Voorthuizen). Een hokontwerp voor een stal langs de snelweg A1 met gescheiden afvoerstromen, een mestvergister en een educatiecentrum inclusief vergader- en hotelfaciliteiten.

7. Lupinevarken dartelstal (Ten Have-Mellema uit Beerta). Hier gaat het om het ontwerpen van een innovatieve diervriendelijke varkensstal met uitloop, waarbij regionaal en duurzaam lupine wordt verbouwd en de mineralen uit mest in een gesloten kringloop teruggaan naar de akker waar het veevoer vandaan kwam. De varkens hebben vrije buitenuitloop en het vlees wordt als gecertificeerd lupinevarkensvlees in de schappen van slager en supermarkt aangeboden.

8. Kwatrijn (Ecostable BV uit Heeze). Dit is een houderijconcept voor melkvee waarbij dierenwelzijn, lage emissies en energieneutraliteit worden verenigd met goede landschappelijke inpassing. Een nieuw diervriendelijk vloersysteem met mestscheiding in een dikke en dunne fractie vormt hiervan de kern.

9. Windstreek – duurzame kip krijgt vleugels (Interchicken uit Bodegraven). Bij dit nieuwe houderijsysteem voor vleeskuikens worden dierenwelzijn en grote publieke transparantie gekoppeld aan lage emissies van fijnstof en ammoniak. De vorm van de stal maakt natuurlijke ventilatie, energieneutraliteit en fijnstoffiltering mogelijk, onder andere door maximaal gebruik te maken van de zon en de heersende windrichting.

10. Varkenshof (Pape Creavorm uit Beltrum). Dit is een huisvestingsconcept dat is gebaseerd op de oorspronkelijke leefomgeving en het natuurlijk gedrag van varkens. Maar ook belangen van milieu, energie, varkenshouder en maatschappij worden niet uit het oog verloren.

SBIR
Agentschap NL organiseert deze SBIR-aanbesteding in opdracht van het ministerie EL&I. De overheid organiseert een SBIR-aanbesteding als open competitie voor bedrijven om de beste innovatieve (technologische) oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te krijgen. SBIR bestaat uit 3 fasen. Dit verkleint de risico’s voor de overheid: alleen voor de beste projecten wordt een onderzoeks- en ontwikkelingstraject betaald. De 3 fasen zijn haalbaarheidsonderzoek, toegepast onderzoek en ontwikkeling en marktrijp maken. Fase 3 wordt niet door de overheid gefinancierd.

Plaats een reactie