Tien adviezen voor de minister van VWS

De kosten van de gezondheidszorg vormen een hoofdpijndossier waar opeenvolgende kabinetten mee worstelen. In de jaarlijkse preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS) stellen vooraanstaande (gezondheids)economen een diagnose van de economische gezondheidstoestand van de zorgsector en formuleren zij adviezen om deze toestand te verbeteren.

Al meer dan 100 jaar stellen erkende deskundigen uit de wetenschap en de praktijk op uitnodiging van de KVS jaarlijkse preadviezen op over een actueel economisch thema. De preadviezen van dit jaar, getiteld ‘Een economisch gezonde gezondheidszorg’, zijn samengesteld onder redactie van Erik Schut en Marco Varkevisser die als hoogleraar en universitair hoofddocent werkzaam zijn bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Om de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van het nieuwe kabinet een vliegende start te geven, hebben Schut en Varkevisser uit elk van de hoofdstukken ÉÉn advies gedestilleerd:

1. Verhoog de inspanningen om de collectieve zorguitgaven beter te beheersen en onderzoek daarbij de mogelijkheden voor meer private financiering.

2. Vervang het macrobudget voor ziekenhuizen door individuele ziekenhuisbudgetten die worden gedifferentieerd naar (i) risicosamenstelling (zorgzwaarte) van de populatie in het verzorgingsgebied en (ii) de kwaliteit van de geleverde zorg.

3. Bepaal voor ziektelast gedifferentieerde afkapgrenzen (maximale kosten per gewonnen levensjaar in goede gezondheid) om bij de afbakening van het basispakket de kosteneffectiviteit van (nieuwe) verstrekkingen adequaat mee te kunnen wegen.

4. Stel grenzen aan de momenteel vrijwel onbeperkte leefstijlsolidariteit in de zorgsector.

5. Investeer in preventie vanwege de potentiële gezondheidswinst, maar niet om de zorguitgaven in bedwang te houden.

6. Zet maximaal in op het verbeteren van de informatie over kwaliteit van zorg omdat dit een cruciale randvoorwaarde vormt voor het welslagen van gereguleerde concurrentie in de zorg.

7. Verscherp het fusietoezicht in de zorg, zowel bij zorgaanbieders als bij zorgverzekeraars.

8. Verbeter zowel de economische onderbouwing als de transparantie van het mededingingstoezicht in de zorg.

9. Stimuleer en biedt ruimte voor de ontwikkeling van alternatieve bekostigingsmethoden voor ziekenhuiszorg die product- en organisatorische innovaties bevorderen.

10. Baseer de verzekering voor langdurige zorg voor de verschillende leeftijds- en inkomensgroepen zoveel mogelijk op het profijtbeginsel.

Plaats een reactie