Advies NZa bekostiging somatische revalidatiezorg

Revalidatiezorg aan patiënten na een ziekenhuisopname kan per 2012 overgeheveld worden van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzocht op verzoek van VWS hoe deze somatische

Kwalitiet CVA ketenzorg kan omhoog

In het jaar 2013 gaat de zorg voor CVA patiënten uit de AWBZ over naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). In vakjargon: er bevinden zich jaarlijks circa 30.000 patiënten in de Awbz met een indicatie hebben voor Zorgzwaartepakket negen (ZZP-9).