Twee personen aangehouden in verband met PGB-fraude

Maandag 4 november 2013 zijn twee personen aangehouden die verdacht worden van stelselmatige fraude met Persoons Gebonden Budgetten (PGB). Vermoedelijk hebben zij voor enkele miljoenen euro’s ten onrechte aan PGB-uitkeringen ontvangen.

Extra geld ouderenzorg bedoeld voor handen aan bed en opleiding

Het extra geld dat is uitgetrokken voor de ouderenzorg is bedoeld om de kwaliteit van de langdurige zorg te bevorderen door extra medewerkers op te leiden, aan te nemen en huidige medewerkers op te leiden tot een hoger kwalificatieniveau. Verder dienen de administratieve lasten teruggebracht te worden.

Zorgkantoren verlengen contracteertermijn zzp’ers

Om zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) langer in de gelegenheid te stellen zich aan te melden voor het leveren van thuiszorg, hebben zorgkantoren de contracteertermijn verlengd tot 31 januari 2013.

Zorgkantoren starten landelijke pilot voor contracteren zzp-ers per 2013

Vanaf 1 oktober 2012 kunnen zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) die in de zorgsector werken voor het eerst rechtstreeks een contract afsluiten met een zorgkantoor voor het leveren van thuiszorg in natura per 2013. Vanaf 1 januari 2013 kunnen cliënten, die een beroep doen op AWBZ-zorg in natura, desgewenst kiezen voor een zzp-er. De contractering van zzp-ers voor zorg in natura is volgens zorgkantoren een verrijking van de AWBZ-zorg vanwege de flexibilisering van het zorgaanbod.

Spoedzorg AWBZ bekostigen via toeslag en ZZP

Spoedzorg voor cliënten in de AWBZ kan het beste met een cliëntgebonden toeslag bekostigd worden die bovenop het ZZP in rekening wordt gebracht. Dat voorstel doet de NZa in haar verantwoordingsdocument Spoedzorg.

Wijzigingen beleidsregels AWBZ 2013

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de AWBZ-beleidsregels voor 2013 vastgesteld. Dit biedt zorgaanbieders en zorgkantoren de gelegenheid om tijdig te starten met het zorginkooptraject. De belangrijkste wijzigingen in 2013 zijn: het terugdraaien van de intensiveringsmiddelen voor de GHZ en GGZ, het loslaten van de ondergrens van ZZP-tarieven, een aantal wijzigingen in de bekostiging van dagbesteding, het overhevelen van de geriatrische revalidatiezorg naar de zorgverzekeringswet en een structurele regeling voor het contracteren van zelfstandige zorgverleners.