Intensieve controle op asbest blijft noodzakelijk

Het aantal overtredingen bij het verwijderen van asbest blijft te hoog. Het speciale asbestteam van de Inspectie SZW controleerde in 2012 bij 391 saneringslocaties. Bij 70% van de inspecties werden in totaal 582 overtredingen geconstateerd. Hoewel in deze sector gewerkt wordt met persoonscertificaten en gecertificeerde bedrijven, is ‘veilig werken’ nog niet vanzelfsprekend. Bijna 50% van de overtredingen waren zo ernstig dat de Inspectie het werk onmiddellijk stillegde, boetes gaf en/of proces-verbaal opmaakte.

Taaleis voor buitenlandse werknemers bij tijdelijke klus

Buitenlandse werknemers die hier tijdelijk aan de slag gaan in bepaalde risicovolle beroepen als asbestverwijderaar of kraanmachinist, moeten de Nederlandse taal voldoende beheersen om hun werk veilig te kunnen doen en ernstige ongevallen te voorkomen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met dit besluit.

Veiligheid in bouw, gezondheidszorg en chemische industrie moet beter

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft zorg over het niveau van veiligheid in de bouw, de gezondheidszorg en de chemische industrie. De Onderzoeksraad zal zich de komende jaren in het bijzonder richten op het verbeteren van de veiligheid in deze specifieke sectoren. Ook de veiligheid van het wegverkeer en digitale veiligheid staan hoog op de agenda van de Raad.

Dat schrijft voorzitter Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het boek Veiligheid in Perspectief. Hij constateert dat Nederland weliswaar een van de veiligste landen ter wereld is, maar dat dit verworven veiligheidsniveau niet vanzelfsprekend is.

Kapper ZZP’ers tot stoppen gedwongen als Europese wetgeving doorgaat

Mocht de Europese raamovereenkomst voor de veiligheid en gezondheid voor kappers opgenomen worden in Europese Arbowetgeving dan worden ZZP’ers en ambulante kappers in de kappersbranche tot stoppen gedwongen. Het werken wordt hen onmogelijk gemaakt door onterechte wetgeving.

Hairstyle

Nu vragen de Europese sociale partners aan de Europese commissie deze overeenkomst in wetgeving om te zetten. In april van dit jaar hebben de Europese sociale partners voor de kappersbranche een raamovereenkomst ondertekend. FNV MOOI heeft tijdens de onderhandelingen keer op keer geprotesteerd tegen de overeenkomst omdat de overeenkomst voor alle werkenden moet gelden.

Onduidelijk of talk en 1,1,1-trichloorethaan kanker kunnen veroorzaken

Dinsdag 24 juli 2012 zijn twee adviezen verschenen waarin de Gezondheidsraad beoordeelt of stoffen kanker kunnen veroorzaken bij mensen die er op hun werk aan worden blootgesteld. Voor zowel talk als 1,1,1-trichloorethaan blijken onvoldoende gegevens beschikbaar te zijn om de kankerverwekkende eigenschappen ervan te kunnen evalueren.

60% risicovolle bedrijven houdt zich niet aan de regels

Op aandringen van GroenLinks heeft de regering onderzoek laten doen naar de veiligheid bij chemiebedrijven. De resultaten zijn schokkend. Maar liefst 60% van alle risicovolle bedrijven hield zich vorig jaar niet aan de regels. GroenLinks vindt dat de regering, provincies en gemeenten zo snel mogelijk orde op zaken moeten stellen.