Huisartsen wijzen op te veel medische zorg in Nederland

Een meerderheid van de Nederlandse huisartsen vindt dat patiënten te veel medische zorg ontvangen. Het gaat hier zowel om eerstelijns- als om tweedelijnszorg. De Nederlandse huisartsen lijken op dit punt op de Duitse. Dit blijkt uit een internationaal vergelijkend zorgonderzoek, dat jaarlijks in vele landen wordt uitgevoerd. Voor de Nederlandse deelname is IQ healthcare van het UMC St Radboud verantwoordelijk.

Lees meer

NZa adviseert over bekostiging geboortezorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om per 1 januari 2014 vrije prijzen in de eerstelijns geboortezorg in te voeren. Daarnaast adviseert de NZa om te experimenteren met een integraal tarief voor de verloskundige keten. De NZa draagt met dit advies bij aan het verzoek van de minister om de samenwerking in de verloskundige keten te ondersteunen.

Lees meer

Eigen bijdrage GGZ vooral barrière bij laag inkomen

Vooral mensen met de laagste inkomens en opleiding zeggen door de eigen bijdrage minder gebruik te gaan maken van de tweedelijns GGZ. Niet de mensen met minder ernstige psychische problemen.

Per 1 januari 2012 betalen volwassenen voor zorg in de tweedelijns GGZ een eigen bijdrage van 200 euro per kalenderjaar. Om na te gaan hoe cliënten hierop zouden reageren, vroeg GGZ-Nederland cliënten van tweedelijns GGZ-instellingen eind 2011 een online enquête in te vullen.

Lees meer

Tweedelijns GGZ stapt over op prestatiebekostiging

Per 2013 stapt de tweedelijns curatieve GGZ over op prestatiebekostiging. Hierdoor worden de administratieve lasten van GGZ-instellingen gehalveerd. Prestatiebekostiging is persoonsgebonden en stimuleert daarmee het bieden van goede en doelmatige zorg voor de patiënt: in de buurt als dat kan, in de gespecialiseerde GGZ als dat moet.

Minister Edith Schippers (VWS) informeert vandaag in een brief de Tweede Kamer over de invoering van prestatiebekostiging in de GGZ. De invoering van prestatiebekostiging is onderdeel van integrale bestuurlijke afspraken over een brede inhoudelijke beleidsagenda, die Schippers met de GGZ-sector, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars aan het maken is.

Lees meer

Patiënten en LPGGz naar de rechter over eigen bijdrage ggz

Maandag 13 februari 2012 start het Landelijk Platform GGz met een aantal psychiatrische patiënten een juridische procedure, waarin de rechter wordt gevraagd een oordeel te geven over de rechtmatigheid van de invoering van de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Als gevolg van deze bezuinigingsmaatregel van minister Schippers moeten sommige patiënten op financiële gronden noodgedwongen afzien van zorg. Dit lijkt in strijd met het in de Zorgverzekeringswet verankerde recht op zorg.

Lees meer

Sturen op kwaliteit en kosten in eerstelijnsdiagnostiek

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om de diagnostiek in de eerstelijnszorg te versterken door een meer eenduidig bekostigingssysteem. Door het invoeren van functiegerichte bekostiging op basis van eenduidige prestaties zal de zorgverzekeraar beter kunnen sturen op kwaliteit en kostenbeheersing in de eerstelijnsdiagnostiek.

Lees meer