Regen valt vaker op droge dan op vochtige gebieden

Neerslag uit buien valt vaker op droge landoppervlakken dan op plekken met een vochtige bodem. Dat blijkt uit onderzoek van aardwetenschapper Richard de Jeu van de Vrije Universiteit Amsterdam en collega’s uit Engeland, Frankrijk en Oostenrijk.

Wolken- en neerslageigenschappen gebruiken voor klimaatmonitoring

Wolken spelen een belangrijke rol in de stralingsbalans en hydrologische cyclus op aarde. Om te kunnen bepalen of wolken- en neerslageigenschappen op termijn veranderen in een veranderend klimaat zijn nauwkeurige en wereldwijde metingen nodig.

Deze eigenschappen kunnen worden bepaald uit satellietmetingen van gereflecteerde zonnestraling. De Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager (SEVIRI) meet elk kwartier de gereflecteerde zonnestraling boven Europa en Afrika.

Rijkswaterstaat stelt pompen beschikbaar voor Noorden

Donderdag 5 januari 2012 zijn vier noodpompen door Rijkswaterstaat naar Groningen en Friesland gereden. Dit is gebeurd op verzoek van het waterschap Noorderzijlvest om zo te helpen bij het wegpompen van het overtollige (regen)water in Noord-Nederland.

Wetterskip Fryslan overweegt onder water zetten retentiegebieden

Wetterskip Fryslan besluit donderdag 5 januari 2012 of het nodig is om retentiegebieden onder water te zetten. Daarmee probeert het waterschap het waterpeil in de Friese boezem te beheersen. Dit is nodig om de wateroverlast zoveel mogelijk te beperken. Het gaat om de Soestpolder bij Burgum, Mildam bij Heerenveen, de polder Kinderman bij Valom en de polder Eiland Oost bij Grou. Deze polders zijn speciaal aangelegd om bij extreem hoog water te fungeren als berging voor het overtollig water.

Natuurgebieden in het Noorden geven water de ruimte

Vanwege de hevige regenval en zuidwesterstorm zijn de waterstanden in Groningen, Drenthe en Friesland erg hoog. De Waterschappen hebben daarom besloten om diverse waterbergingsgebieden (ook wel retentiegebieden genoemd) in gebruik te nemen. Dit zijn veelal natuurgebieden van Staatsbosbeheer, gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Hierdoor wordt wateroverlast in steden als Groningen, Meppel en Leeuwarden voorkomen. De natuur als klimaatbuffer, nu echt in actie.