Rechtsonzekerheid en –ongelijkheid bij invoeren concept Jeugdwet

Op 18 juli 2012 hebben de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie het conceptvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet opengesteld voor consultatie. Tot 18 oktober 2012 kan iedereen reageren op deze concept-wet. Het Landelijk Platform GGz schrijft nu een inhoudelijke reactie en voert afstemmingsgesprekken met andere veldpartijen zoals NIP, NVvP, GGZ Nederland en Defence for Children.

Lees meer