Wmo-debat neemt gemeentelijke zorgen niet weg

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is onverminderd bezorgd of gemeenten de kans krijgen om de decentralisatie van de begeleiding naar de Wmo zorgvuldig voor te bereiden. Om voor een groep kwetsbare burgers de begeleiding goed te kunnen uitvoeren, is voldoende voorbereidingstijd en budget nodig.

De VNG heeft op 3 april 2012 in een gesprek met de staatssecretaris van VWS de zorgen van de gemeenten overgebracht over twee zaken: de invoeringsdatum en de financiën. Vervolgens debatteerde de Tweede Kamer op 4 en 5 april 2012. Het debat heeft de zorgen bij gemeenten niet verminderd.

‘Blijven knokken voor eigen regie in de zorg’

GroenLinks-fracties in de gemeenten willen het persoonsgebonden budget (pgb) behouden. In 6 gemeenten –waaronder Amsterdam, Den Bosch en Maastricht- kiest de gemeenteraad of het college ervoor de begeleiding van mensen die zorg nodig hebben met een pgb te financieren.

In tientallen gemeenten is een zelfde motie in voorbereiding om dit ook te regelen. Vaak steunen VVD-raadsleden en wethouders het voorstel, of nemen ze zelfs initiatief. Zo wordt de bezuiniging niet teruggedraaid, maar blijft in ieder geval een deel van de eigen regie in de zorg overeind.

Extra maatregelen tegen misbruik pgb

Mensen die hun huishoudelijke hulp inkopen via een persoonsgebonden budget (pgb) mogen deze niet langer contant betalen. Ook moeten zij een administratie bijhouden van het aantal uren hulp dat ze inkopen. Met deze maatregel wil de gemeente mogelijk misbruik van pgb’s verder terugdringen. Dit schrijft wethouder Karsten Klein (Jeugd, Welzijn en Sport) namens het College van B&W aan de gemeenteraad.

Het lukt kabinet niet om zorg te hervormen

D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra is blij dat het CPB nu ook concludeert dat de PGB-plannen van het kabinet onhaalbaar zullen zijn. “Dit kabinet blijft de PVV maar tegemoet komen met plannen die later niet blijken te werken.

Keurmerk voor pgb-bureaus gelanceerd

Het persoonsgebonden budget ligt in Den Haag onder vuur. Eén van de onderliggende oorzaken is de vermeende fraudegevoeligheid. De ervaring leert dat als er al fraude voorkomt dit nauwelijks gezocht hoeft te worden bij de individuele budgethouder, maar bij de

CPB verwijst PGB-plannen naar prullenbak

De plannen van het kabinet om het persoonsgebonden budget (PGB) nagenoeg af te schaffen zijn onhoudbaar geworden en moeten definitief van tafel. Dat zegt GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap naar aanleiding van een bericht in het Algemeneen Dagblad over de door

NZa publiceert prestatiemeting AWBZ 2011

Ieder jaar publiceert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de normen die zij hanteert bij haar onderzoek naar de uitvoering van de AWBZ door de zorgkantoren. Belangrijke onderdelen van de prestatiemeting AWBZ 2011 zijn het inspelen op toekomstige ontwikkelingen,