Bewaken en Beveiligen na Pim Fortuyn

De moord op Pim Fortuyn is bepalend geweest voor de wijze waarop de overheid omgaat met de bescherming van personen. Fortuyn wees weliswaar elke vorm van bescherming af en de Commissie Feitenonderzoek Veiligheid en Beveiliging Pim Fortuyn (de Commissie Van Den Haak) constateerde dat de politicus buiten de bestaande regelingen viel, maar tevens was duidelijk dat de beschikbare informatie over zijn veiligheid, mogelijk wel aanwezig, maar versnipperd was.

Lees meer

Wie is een hufter?

In 1965 speelden verzuilde elites nog een belangrijke rol in het politieke domein en op het maatschappelijk middenveld. Zo was de leiding van de Nederlandse economie nog voor een groot deel in handen van een aristocratische elite. Datzelfde gold voor de universiteiten, waar de traditionele hoogleraar en de corpsstudent archetypisch waren.

In zijn afscheidscollege schetst Meindert Fennema hoe deze elites in de jaren zestig werden aangevallen: D66 wilde het partijenstelsel laten ontploffen, de provobeweging daagde het openbaar gezag uit en linkse studenten gingen in de aanval.

Lees meer

Leegloop katholieke kerk verliep geleidelijk

Aan het begin van de jaren zestig was een groot deel van de Nederlandse bevolking katholiek en bezocht men elke zondag de kerk. Aan het eind van het decennium was dat niet langer het geval. Maarten van den Bos onderzocht welke veranderingen ten grondslag hebben gelegen aan de ontkerkelijking van katholiek Nederland.

Lees meer

Kloof tussen moslims en niet-moslims onoverbrugbaar in de Nederlandse literatuur

Invloedrijke auteurs hebben in de Nederlandse literatuur tussen 1990 en 2005 een pessimistisch maatschappijbeeld opgeroepen, waarin ‘het westen’ en ‘de islam’ bijna automatisch botsen. Zij schetsten in hun werk en in columns, interviews en andere bijdragen aan het maatschappelijk debat een kloof tussen moslims en niet-moslims die onoverbrugbaar lijkt.

Dat blijkt uit onderzoek waarop literatuurwetenschapper Sjoerd-Jeroen Moenandar op 22 maart 2012 promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer

Situatie Nederlandse families niet zorgwekkend

Met Nederlandse families gaat het, in tegenstelling tot wat media en politiek uitstralen, best goed. Dit stelt prof.dr. Pearl Dykstra in haar inaugurele rede ‘Families: In alle staten?’ Zij vergeleek Nederlandse families met die in de landen om ons heen en bestudeerde ze in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen. Hierbij gaat de aandacht uit naar de relaties tussen kinderen, ouders en grootouders. Beleidsvoorzieningen van een land blijken invloed te hebben op de omgang tussen generaties. Dykstra aanvaardt met haar rede op vrijdag 27 januari 2012 het ambt van hoogleraar Empirische Sociologie in de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Lees meer

Vertrouwen in medemens neemt gestaag toe

De meerderheid van de Nederlandse bevolking heeft vertrouwen in elkaar, in de politiek, in de politie en in het rechtsstelsel. Dat vertrouwen is in de periode 2002-2010 toegenomen. Daarmee loopt Nederland, samen met de Scandinavische landen, binnen Europa voorop in het sociale, politieke en institutionele vertrouwen.

Lees meer

Oproep voor V&W Volksgezondheidsprijs 2011

De Vereniging voor Volksgezondheid en Wetenschap (V&W) kent jaarlijks de Volksgezondheidsprijs toe aan een beginnend onderzoeker die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt bij de wetenschappelijke bestudering van een maatschappelijk probleem, waardoor een bijdrage (op den duur) wordt geleverd aan verbetering van de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking dan wel specifieke groepen daarbinnen, of aan verbetering van de structuur en het functioneren van (onderdelen van) de Nederlandse gezondheidszorg.

Lees meer