Aantal schoolverlaters zonder diploma in 10 jaar gehalveerd

De intensieve aanpak van voortijdig schoolverlaten werpt zijn vruchten af. In tien jaar tijd is het aantal leerlingen zonder startkwalificatie bijna gehalveerd van 71.000 in 2002 naar 38.600 in het schooljaar 2010-2011. In Europees verband behoort Nederland hiermee tot de koplopers in het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Mede door de afnemende schooluitval is de jeugdwerkloosheid in Nederland slechts in geringe mate opgelopen en is deze relatief laag in vergelijking met omringende landen. Dit schrijft minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) woensdag 15 februari aan de Tweede Kamer.

Leerlingendaling.nl over gevolgen en oplossingen minder leerlingen

Op de website leerlingendaling.nl vinden scholen van primair en voortgezet onderwijs voortaan informatie over de gevolgen van de leerlingendaling en handvatten om hiermee om te gaan. Dit digitale handboek is een initiatief van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling en omarmd en financieel ondersteund door werkgevers- en werknemersorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs.

Het Netwerk en de sociale partners willen zo scholen op tijd bewust maken van de vaak grote gevolgen van de leerlingendaling. Ook speelt de internetsite in op vragen en dilemma’s van scholen en reikt de site oplossingsrichtingen aan met behulp van goede praktijkvoorbeelden.

Ouders betrekken voorkomt uitval mbo-studenten

Minister Van Bijsterveldt, de MBO-Raad en Ingrado (de brancheverenging van leerplichtambtenaren) roepen mbo-instellingen op ouders meer te betrekken bij het onderwijs aan hun kinderen. Door het verzuim van studenten boven de 18 jaar op dezelfde manier te behandelen als bij studenten onder de 18 kan veel studie-uitval worden voorkomen.

Van Bijsterveldt, Jan van Zijl (voorzitter MBO-Raad) en Carry Roozemond (voorzitter Ingrado) hebben hierover maandag 13 februari 2012 afspraken gemaakt tijdens een bijeenkomst op ROC Friese Poort in Leeuwarden.

AMC-promovendi weer naar middelbare school

Circa vijftig promovendi van het AMC gaan van 6 tot en met 10 februari 2012 terug naar de middelbare school. In het kader van het project ‘Back to the future’ geven zij gastlessen aan leerlingen van de onderbouw van zo’n twintig scholen in Nederland. Doel van het project: scholieren kennis laten maken met wetenschap. ‘Veel jongeren zijn bang voor exacte vakken – een soort koudwatervrees. Ze realiseren zich niet wat wetenschap is, dat het grote impact heeft op het dagelijks leven en hoe leuk het is om onderzoek te doen’, zegt Tassili Weehuizen van de promovendivereniging Aprove, belast met de organisatie van het project.

Govmbo.nl is een studiekeuzegame voor basisschoolleerlingen

Minister Van Bijsterveldt lanceerde maandag 16 januari 2012 de eerste interactieve studiekeuzegame Go VMBO! op het Montessori College Oost in Amsterdam. De Go VMBO! game geeft leerlingen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs inzicht in het voortgezet onderwijs, met de nadruk op het vmbo. De game helpt leerlingen een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding en school.

Meer eindexamenkandidaten, lagere slagingspercentages in havo en vwo

In het voortgezet onderwijs kiest een steeds groter deel van de leerlingen voor havo of vwo. De verschuiving van het vmbo naar deze hogere onderwijssoorten in het voortgezet onderwijs is echter niet alleen positief. In de periode 2005/’06-2009/’10 is namelijk het slagingspercentage van zowel havisten als vwo’ers met 4 procentpunten afgenomen.

Investeer in onderwijs en eis kwaliteit

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht of de investeringen in onder meer Onderwijs, Zorg en Veiligheid effectief zijn geweest. Uit het onderzoek blijkt dat een aantal uitgaven voor onderwijs niet altijd het gewenste effect hebben gehad. D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham stelt dat naast geld ook harde kwaliteitseisen van groot belang zijn. Van der Ham: “D66 pleit voor gerichte investeringen in onderwijs.”