kleine jongen drinken

Kinderen op dagverblijf hebben vaker diarree

Kinderen op kinderdagverblijven hebben vaker diarree of buikgriep dan andere kinderen. Vaak ook ernstiger. Ze gaan hiervoor vaker naar de huisarts en naar het ziekenhuis. Bij kinderdagverblijven waar de ouders hun kind, als het ziek is, thuis moeten houden en kinderdagverblijven waar leidsters minder wisselen tussen groepen, komt minder diarree voor. Dit blijkt uit een

Ook dreumesen maken vrienden

De importantie van vertrouwde relaties tussen mensen is voor iedereen duidelijk. Toch zitten kinderen op kinderdagverblijven vaak in wisselende samenstellingen bijeen.

Speels, liefdevol en vakkundig

Ontwikkelingspsychologe Elly Singer van de Universiteit Utrecht: “Ook dreumesen maken vrienden, gaan relaties aan met kinderen uit hun omgeving. Veel wisselingen binnen een groep op het kinderdagverblijf doet de dreumes geen goed.”

Kwaliteit kinderdagverblijven beter in kaart gebracht

Kinderdagverblijven moeten, net als scholen, een duidelijker stempel krijgen dat aangeeft of ze bijvoorbeeld zwak of excellent zijn. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid donderdag 14 februari 2013 in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij zijn visie op toezicht en handhaving in de kinderopvang schetst.

Peuters met taalachterstand extra ondersteund

Op 15 september 2011 heeft een Haagse notaris bekend gemaakt welke 30 scholen beginnen met de pilot ‘startgroepen’. Deze pilot onderzoekt of de ontwikkeling van peuters met een taalachterstand in een schoolomgeving spelenderwijs kan worden verbeterd.

Welzijn en kinderopvang willen verbeteren

De kwaliteit van werk in het kinderdagverblijf en welzijnswerk voor ouderen kan voortdurend verbeterd worden. ‘Beroepskrachten in deze sectoren praten graag over hun werk, maar reflecteren te weinig’, stelt Sonja Liefhebber van MOVISIE. ‘Niet omdat ze niet willen, maar omdat ze niet weten hoe of omdat ze