Franciscus Ziekenhuis en Lievensberg ziekenhuis willen fuseren

Het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom willen na jarenlange samenwerking fuseren tot één ziekenhuisorganisatie met twee hoofdlocaties met elk een eigen profiel. Op die manier kunnen patiënten in de regio Roosendaal – Bergen op Zoom blijven rekenen op een breed aanbod van ziekenhuiszorg van hoge kwaliteit.

Lees meer

Advies over wetsvoorstel zorgspecifieke fusietoets

Op 21 maart 2012 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State een advies uitgebracht over een wetsvoorstel dat beoogt tijdig de risico’s te signaleren voor de continuïteit van zorg en de procedures aan te scherpen met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg. De regering heeft het wetsvoorstel op 9 mei 2012 aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarmee is ook het advies van de Raad van State openbaar geworden.

Lees meer

NZa schetst risico’s van fusie ziekenhuizen in regio Haarlem

De voorgenomen fusie tussen het Spaarne Ziekenhuis en het Kennemer Gasthuis zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de ziekenhuiszorg in de regio Haarlem. Dat schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit in een reactie op de voorgenomen fusie aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit. De NMa beoordeelt deze fusie op basis van het mededingingsrecht.

Lees meer

NMa stelt vergunningseis bij fusie Kennemer Gasthuis en Spaarne Ziekenhuis

De Nederlandse Mededingingautoriteit (NMa) constateert dat de voorgenomen fusie tussen Stichting Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis en Stichting Kennemer Gasthuis mogelijk de concurrentie beperkt op de markt voor ziekenhuiszorg. De NMa heeft daarom besloten dat voor het tot stand brengen van deze fusie een vergunning is vereist. Als de ziekenhuizen een vergunning aanvragen, dan moet de NMa binnen 13 weken beslissen of de concentratie wordt toegestaan.

Lees meer

Extra tijd en geld voor fusies kleine basisscholen

Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) geeft kleine basisscholen in demografische krimpgebieden meer tijd en financiële middelen om bij fusies een betere overgang te kunnen maken. Omdat de praktijk uitwijst dat de huidige termijn bij fusies van kleine scholen vaak te kort is om de organisatie daarop goed aan te kunnen passen, heeft de minister besloten de compensatieregeling te verlengen van de huidige twee jaar naar vijf jaar. Hierdoor krijgen deze scholen meer tijd en financiële ruimte om hun organisatie aan te passen aan het dalende aantal leerlingen.

Lees meer