Ruim 17.000 meldingen over verspilling in de zorg

Verspilling tast de betaalbaarheid van de zorg aan en zet de solidariteit waarop het zorgstelsel is gebaseerd onder druk. Het is daarom van groot belang dat verspilling wordt aangepakt.

Meldpunt Verspilling in de Zorg

Om een goed beeld te krijgen van waar verspilling voorkomt en welke mogelijke oplossingen er zijn opende minister Edith Schippers (VWS) op 25 mei 2013 het landelijk meldpunt Verspilling in de Zorg. Sindsdien zijn er ruim 17.000 meldingen binnengekomen bij het meldpunt.

Zorgpartijen maken agenda voor de zorg

De Agenda voor de zorg is een gezamenlijk initiatief van vertegenwoordigers van consumenten, patiënten, zorgaanbieders, zorgverleners en zorgverzekeraars. Zij doen gezamenlijk een aanbod aan het nieuwe kabinet om de zorg verder te verbeteren en daardoor een belangrijke bijdrage te leveren aan de beheersing van de zorguitgaven. De Agenda bevat voorstellen rond negen thema’s, waarbij de kracht ligt in een integrale aanpak van de gezondheidsproblematiek over sectoren heen.

Wel of geen declaratiecodes op factuur curatieve Geestelijke Gezondheidszorg?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal op basis van de uitspraak van het College voor Beroep Bedrijfsleven (CBB) onderzoeken onder welke voorwaarden ontheffing mogelijk is van de verplichting om declaratiecodes op de factuur te plaatsen in de curatieve GGZ.

Zij zal dit doen in overleg met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en vertegenwoordigers van patiënten.

Tweedelijns GGZ stapt over op prestatiebekostiging

Per 2013 stapt de tweedelijns curatieve GGZ over op prestatiebekostiging. Hierdoor worden de administratieve lasten van GGZ-instellingen gehalveerd. Prestatiebekostiging is persoonsgebonden en stimuleert daarmee het bieden van goede en doelmatige zorg voor de patiënt: in de buurt als dat kan, in de gespecialiseerde GGZ als dat moet.

Minister Edith Schippers (VWS) informeert vandaag in een brief de Tweede Kamer over de invoering van prestatiebekostiging in de GGZ. De invoering van prestatiebekostiging is onderdeel van integrale bestuurlijke afspraken over een brede inhoudelijke beleidsagenda, die Schippers met de GGZ-sector, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars aan het maken is.

Nieuwe DBC-systeem voor ziekenhuiszorg van start

Op 1 januari 2012 is het nieuwe, vereenvoudigde DBC-systeem voor ziekenhuiszorg ingevoerd. Nog dezelfde dag was de Stichting Cardiologie Centra Nederland de eerste zorginstelling die met succes een behandeling via de landelijke grouper vertaalde naar een declarabel zorgproduct.