Strenge eisen zorgen voor herverdeling ziekenhuiszorg

Ziekenhuizen moeten binnen een jaar voldoen aan nieuwe kwaliteitseisen voor kinderchirurgie, traumachirurgie en de behandeling van maagkanker en uitzaaiingen in het buikvlies. De nieuwe normen voor chirurgische zorg betekenen dat ziekenhuizen zich het komend jaar verder zullen specialiseren, gaan samenwerken met andere klinieken, of stoppen met een behandeling. Door de kwaliteitseisen wordt de ziekenhuiszorg herverdeeld op basis van kwaliteit.

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) heeft maandag 11 juni 2012 voor de derde keer nieuwe kwaliteitsnormen naar buiten gebracht voor complexe, niet veel voorkomende behandelingen. Eerder werden eisen voor behandelingen van vaatziekten, overgewicht en diverse vormen van kanker gepubliceerd. Met de uitbreiding naar kinder- en traumachirurgie is nu voor een groot deel van de complexe chirurgische zorg vastgelegd waar die aan moet voldoen.

=> Normering Chirurgische Behandelingen, versie 3.0

Zorg verder verbeteren
De kwaliteitseisen zijn onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de NVvH om de zorg voortdurend te verbeteren. Ze gaan onder meer over de samenstelling van het behandelend team, de vereiste geavanceerde apparatuur, goed geregelde samenwerking tussen de verschillende betrokken disciplines, voldoende specifieke ervaring en het registreren van de resultaten van behandelingen in een database. Zo moet voor de behandeling van een bekkenfractuur, de IC-afdeling dag en nacht een patiënt kunnen opvangen die intensieve zorg nodig heeft. Ook moeten er altijd interventieradiologen en vaatchirurgen aanwezig zijn. Om voldoende ervaring te hebben moet het medische team in een ziekenhuis minimaal 20 van dit soort fracturen per jaar behandelen. Vaste afspraken met een revalidatiecentrum zijn verder een vereiste.

Herverdelen ziekenhuiszorg
Door het stellen van kwaliteitseisen verandert de ziekenhuiszorg. Ziekenhuizen bieden niet meer alle behandelingen aan maar richten zich in toenemende mate op die behandelingen waarin ze gespecialiseerd zijn. Zo is het aantal ziekenhuizen dat slokdarmkankeroperaties doet de afgelopen jaren sterk terug gelopen. Ook voor de behandeling van maagkanker zal dat het geval zijn. Vanaf volgend jaar moeten de ziekenhuizen voor deze behandeling voldoen aan het volledige eisenpakket, waaronder 20 van dit soort ingrepen per jaar. Er zijn nu nog maar een paar ziekenhuizen die dat aantal halen. Klinieken krijgen een jaar de tijd om te voldoen aan de normen. De NVvH houdt bij het opstellen van de normen rekening met de praktische uitvoerbaarheid om te voorkomen dat er te weinig ziekenhuizen overblijven voor een bepaalde behandeling. Dat kan ook omdat de kwaliteit van de ziekenhuiszorg in Nederland goed is.

Gevolgen voor patiënten
Door de verplichte kwaliteitseisen is voor de patiënt duidelijk dat het ziekenhuis dat hem behandelt goede zorg levert. Patiënten zullen in de nabije toekomst niet meer in alle ziekenhuizen terecht kunnen voor alle behandelingen. Door regionale afspraken zullen zij wel altijd bij een ziekenhuis in hun regio worden geholpen. In sommige gevallen zal de reistijd in beperkte mate toenemen maar daar staat tegenover dat ze de beste chirurgische zorg krijgen.

Maatgevende eisen
De kwaliteitseisen van de NVvH zijn opgesteld aan de hand van de beschikbare wetenschappelijke literatuur aangevuld met de eigen praktijkkennis en -ervaring. Ze gaan niet alleen over de chirurgische ingreep, maar over de gehele behandeling en nazorg. Zo moeten vooraf alle betrokken medisch specialisten nauw met elkaar overleggen over de diagnosestelling, de behandeling en het na-traject. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in een reactie op de eerste set met eisen al aangegeven dat het deze normen zal handhaven. Ook een aantal grote zorgverzekeraars neemt de eisen als uitgangspunt voor het inkopen van zorg.

Rol NVvH
De publicatie van de eisen voor chirurgische behandelingen is een belangrijke stap om de kwaliteit van de zorg voortdurend te verbeteren en inzichtelijk te maken. Chirurgen verenigd in de NVvH zien het als hun verantwoordelijkheid de kwaliteit hoog te houden, voortdurend te innoveren en tegelijkertijd de zorgkosten te beheersen. Zij spreken elkaar aan op de kwaliteit van de zorg, door normen te stellen en de resultaten te meten. Voor de chirurg, het ziekenhuis, de verzekeraar en de patiënt is het nu duidelijk waar complexe chirurgische zorg aan moet voldoen.

Plaats een reactie